Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną określa warunki korzystania z serwisu TwojaPogoda.pl prowadzonego przez Gery.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000277471, o kapitale zakładowym w wysokości 125.000,00 złotych, o nr identyfikacji podatkowej NIP 7010063767, REGON 140904032. Gery.pl posiada następujący adres elektroniczny: redakcja@twojapogoda.pl.
 2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Gery.pl pod adresem http://www.twojapogoda.pl/regulamin oraz w siedzibie Gery.pl Sp. z o.o. Na żądanie Użytkownika Regulamin zostanie udostępniony w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

§ 2

DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 1. Serwis - strona internetowa TwojaPogoda.pl wraz z całą zawartością.
 2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zarejestrowana w Serwisie, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Gery.pl. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Konto - konto w Serwisie o określonym przez Użytkownika loginie i haśle.
 4. Administrator – osoba uprawniona do zarządzania Serwisem.
 5. Materiały – teksty, filmy i zdjęcia umieszczane przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Gery.pl a Użytkownikiem poprzez akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
 8. Gery.pl - Gery.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU TWOJAPOGODA.PL

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu w tym zasady nieodpłatnego zamieszczania przez Użytkownika Materiałów, wpisów, postów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Gery.pl. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Gery.pl o korzystanie przez Użytkowników z Serwisu, o treści tożsamej z Regulaminem, zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
 3. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Gery.pl w dowolnej formie. Gery.pl zaleca rozwiązanie umowy poprzez oświadczenie przesłane pocztą elektroniczną na adres redakcja@twojapogoda.pl.
 5. Gery.pl ma prawo wypowiedzieć umowę, o której mowa wyżej, na dwa miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego jedynie z ważnej przyczyny, którą może być tylko i wyłącznie kończenie działalności Gery.pl w zakresie objętym Regulaminem.
 6. Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z usługi opisanej w Regulaminie.
 7. Gery.pl będzie miał prawo zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy jedynie w przypadku gdy zaistnieje ważna przyczyna, którą może być tylko i wyłącznie zmiana funkcjonalności Serwisu mająca na celu:
  1. ułatwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu,
  2. wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu,
  3. usunięcie funkcjonalności, których Gery.pl nie może utrzymać z powodów technicznych.
  4. konieczność dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu Gery.pl jest zobowiązany przesłać wszystkim Użytkownikom, na podane przez nich adresy mailowe, treść:
  1. dotychczasowego Regulaminu,
  2. nowego Regulaminu,
  3. dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi na kolorowo zmianami.
 9. Każdy Uczestnik, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie powiadamiając o tym Gery.pl w dowolnej formie. W celu rozwiązania Umowy Gery.pl zaleca się przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres: redakcja@twojapogoda.pl.
 10. Brzmienie nowego Regulaminu zaczyna wiązać strony od daty wskazanej w nowym Regulaminie w przypadku gdy po otrzymaniu treści nowego Regulaminu Użytkownik nie rozwiąże Umowy czasie 60 kolejnych dni kalendarzowych.
 11. Po rozwiązaniu umowy Konto Użytkownika nie będzie dla niego dostępne.
 12. Dla prawidłowego korzystania Gery.pl niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze i komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML z włączoną opcją akceptowania plików "cookies", obsługą "javascript" i "flash".
 13. Przed zarejestrowaniem w Serwisie Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia.
 14. Zabroniona jest rejestracja przez jednego Użytkownika wielu Kont. Konsekwencją korzystania z kilku Kont może być zablokowanie dostępu Użytkownika do wszystkich Kont.
 15. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na prezentację jego danych oraz wprowadzanych przez niego Materiałów na łamach Serwisu oraz na stronach internetowych podmiotów powiązanych z Gery.pl.
 16. Każdy Użytkownik Gery.pl jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, obowiązującym w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami netykiety.
 17. W zasobach Gery.pl zabrania się:
  1. umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza materiałów o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc, naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych oraz publikacji wszelkich innych podobnych w treści i działaniu materiałów. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta w Serwisie TwojaPogoda.pl;
  2. umieszczania materiałów, które nie są własnością Użytkownika lub co do których nie posiada on odpowiednich praw;
  3. umieszczania materiałów zawierających komercyjne ogłoszenia bądź reklamy innych podmiotów;
  4. podejmowania przez Użytkownika bezprawnych działań wymierzonych w chronione prawem dobra Gery.pl;
 18. Gery.pl oraz Administratorowi przysługuje prawo do usuwania kont Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników lub adresów email w przypadku naruszenia Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa.
 19. Użytkownik może zmieniać swoje dane logując się do profilu użytkownika. Profil użytkownika jest miejscem w Serwisie zawierającym informacje o Użytkowniku.
 20. Poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie Uczestnik potwierdza, iż przysługują mu zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do umieszczanych Materiałów.
 21. Z chwilą umieszczenia Materiału w Serwisie Uczestnik udziela Gery.pl licencji na okres 10 (dziesięciu) lat nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
  2. zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną;
  3. zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką cyfrową i optyczną;
  4. zwielokrotnienie, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką magnetyczną;
  5. wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu;
  6. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
  7. inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
  8. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
  9. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  10. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;
  11. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie;
  12. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Materiałów;
 22. W Serwisie organizowane są konkursy mające na celu wspieranie aktywności Użytkowników.
 23. Szczegółowy opis zasad poszczególnych konkursów znajduje się na stronie http://www.twojapogoda.pl/konkursy
 24. Serwis zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników poszczególnych konkursów.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja w Serwisie poprzedzona jest akceptacją Regulaminu.
 2. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 i zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o której mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu. Informacje handlowe będzie przesyłał Gery.pl. na adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji umowy przez Gery.pl. Do przetwarzania danych osobowych przez Gery.pl Sp. z o.o. zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora. Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą usługi w dowolnym terminie i dowolnej formie.
 5. Gery.pl ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 5 dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej.
 6. Niepoinformowanie Użytkownika w terminie 10 dni o wyniku postępowania reklamacyjnego jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 7. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, uwag i sugestii dotyczących Serwisu TwojaPogoda.pl, następuje za pośrednictwem emaila dostępnego na stronie TwojaPogoda.pl w zakładce "Kontakt" pod adresem http://www.twojapogoda.pl/kontakt
 8. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz, w pozostałym zakresie, przepisy Kodeksu cywilnego. Wobec Użytkowników, będących konsumentami, znajdują nadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2012 roku.