FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług internetowych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010078, NIP 7961810732, kapitał zakładowy w wysokości 25 581 840,64 złotych w pełni wpłacony, adres poczty elektronicznej: kontakt@polsatbox.pl (zwaną dalej „Cyfrowy Polsat”). Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE

Użytkownik - osoba fizyczna, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi.

 • Usługa/Usługi - nieodpłatne usługi internetowe świadczone przez Cyfrowy Polsat za pomocą Serwisów, wskazane w pkt III ust. 18 Regulaminu.
 • Serwis/Serwisy - strony i serwisy internetowe na których znajduje się link do Regulaminu.
 • Sprzęt - urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usług, w tym komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety).
 • Umowa - umowa zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Użytkownikiem w sposób wskazany w Regulaminie i w oparciu o Regulamin.

II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługi Użytkownikom zgodnie z Regulaminem. 
 2. Użytkownik oraz Cyfrowy Polsat zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 3. Cyfrowy Polsat nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług. 
 4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem z Cyfrowym Polsatem przez Użytkownika Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie. 
 5. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. 
 6. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
 8. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować Cyfrowy Polsat o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polsatbox.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
 11. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania Umowy. Rozwiązania Umowy dokonuje się poprzez trwałe zaprzestanie korzystania z Usług. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zaprzestania korzystania z Usług. 

III. KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Cyfrowy Polsat ma obowiązek świadczyć Usługi w sposób zgodny z umową. 
 2. Zakres Usług oraz ich funkcjonalności wskazane są w poszczególnych Serwisach oraz w pkt. III ust. 18 Regulaminu. 
 3. Cyfrowy Polsat rozpoczyna świadczenie usługi bezpośrednio po otrzymaniu żądania od Użytkownika. 
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi. 
 5. Zakazane jest korzystanie z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. Zabrania się umieszczania w Serwisach jakichkolwiek materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. 
 6. Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika. 
 7. W przypadku gdy Usługa umożliwia Użytkownikowi umieszczanie w Serwisie materiałów lub treści, z chwilą gdy Użytkownik umieści jakiegokolwiek materiał lub treść (np. wypowiedź pisemna lub audio, zdjęcie, film, wizerunek, itp.), (dalej jako „Materiał”) w Serwisie, Użytkownik udziela Cyfrowemu Polsatowi licencji na okres 10 (dziesięciu) lat, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji: 
  1. utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu; 
  2. zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną; cyfrową, optyczną, magnetyczną, 
  3. wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu; 
  4. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; 
  5. inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego; 
  6. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi; 
  7. używanie Materiałów do reklamy i promocji dowolnego podmiotu i produktu; 
  8. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  9. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity; 
  10. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie; 
  11. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Materiałów. 
 8. Umieszczenie Materiałów w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on majątkowe prawa autorskie i pokrewne do Materiałów oraz zgody na publikację wizerunków w Materiałach zawartych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, oraz że umieszczone w Serwisie Materiały są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich. 
 9. Użytkownik wyraża zgodę na edycję przez Cyfrowy Polsat Materiałów i danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, a w szczególności zmiany rozmiaru plików graficznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania Materiałów w Serwisach. 
 10. Po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Materiały zostaną przez Cyfrowy Polsat wykasowane i nie będą dostępne zarówno dla Użytkownika, Cyfrowego Polsatu jak również osób trzecich. 
 11. Cyfrowy Polsat nie moderuje żadnej ze świadczonych Usług ani nie monitoruje Materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Serwisach. W przypadku powzięcia wiadomości o publikowaniu treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem bądź Regulaminem, Cyfrowy Polsat niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści i dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane z zasobów Serwisów w możliwie krótkim czasie. 
 12. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierających przemoc, które mogą być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Treści udostępniane przez Cyfrowy Polsat będą oznaczone w Serwisach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 13. Zabronione jest umieszczanie stron, odnośników do stron oraz innych elementów, które automatycznie przekierowują na strony poza serwerem Serwisów. 
 14. Cyfrowy Polsat nie udziela gwarancji na żadną z Usług. 
 15. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu. 
 16. Korzystanie z Usług związane jest z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Usługi. 
 17. Cyfrowy Polsat wykorzystuje w Serwisach systemy statystyczne umożliwiające profilowanie rekomendowanych materiałów dla danego Użytkownika. 
 18. Cyfrowy Polsat świadczy między innymi następujące Usługi: 
  1. pogoda – Usługa umożliwia zapoznanie się z prognozami pogody. 
  2. Pogoda na Twoje WWW -  https://www.twojapogoda.pl/widget-na-twoja-strone/

IV. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie aktualnego oprogramowania pozwalającego przeglądać strony internetowe. Aktualne oprogramowanie zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo podczas poruszania się w Serwisie. 
 2. Aby prawidłowo korzystać z Serwisu zalecane jest, aby spełnić następujące kryteria:
  1. dostęp do łącza o przepustowości co najmniej 1 Mbps;  
  2. zainstalowana przeglądarka z włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript. 
 3. Zalecanym typem przeglądarek są przeglądarki Evergreen Browser. Evergreen Browser jest to typ przeglądarki, która automatycznie dokonuje aktualizacji do najnowszej wersji. Pozwala użytkownikowi na korzystanie z aktualnego oprogramowania bez konieczności ręcznej aktualizacji. Przykładem takich przeglądarek są m.in. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge. 
 4. Zalecane są, zaktualizowane do najnowszej stabilnej wersji, przeglądarki: 
  1. Microsoft Edge, 
  2. Mozilla Firefox, 
  3. Opera, 
  4. Google Chrome, 
  5. Apple Safari. 

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku niezgodnego z umową świadczenia Usługi przez Cyfrowy Polsat Użytkownik ma prawo złożyć reklamację. 
 2. Reklamacja powinna być złożona do Cyfrowego Polsatu drogą elektroniczną na adres: kontakt@polsatbox.pl albo pisemnie na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa.  
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazywać czego domaga się Użytkownik. 
 4. Cyfrowy Polsat udziela odpowiedzi na reklamację w rozsądnym terminie, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień, nie później niż w terminie 14  (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Cyfrowy Polsat nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. 
 5. Cyfrowy Polsat informuje o wyniku postępowania reklamacyjnego na trwałym nośniku w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.  
 6. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu o pozasądowym rozwiązywaniu sporów lub przed sądem polubownym. 
 7. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty). 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Cyfrowy Polsat ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi w terminie oraz brak zgodności Usługi z Regulaminem (umową).
 2. Usługa jest dostępna niezwłocznie. Jeżeli Usługa nie została dostarczona w terminie, Użytkownik ma prawo wezwania do jej dostarczenia w trybie reklamacji określonym w pkt. V. Jeżeli Cyfrowy Polsat nie dostarczy Usługi niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy o Usługę. Użytkownik może odstąpić bez wzywania do dostarczenia Usługi, jeżeli:
  1. Cyfrowy Polsat oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi, lub
  2. Użytkownik i Cyfrowy Polsat uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy na Usługę wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Cyfrowy Polsat nie dostarczył jej w tym terminie.
 3. W przypadku, świadczenia Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z Regulaminem poprzez złożenie reklamacji, o której mowa w pkt. V.
 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na Usługę:
  1. jeśli zgodnie z odpowiedzią Cyfrowy Polsat na żądanie złożone na podstawie ust.3 doprowadzenie do zgodności Usługi z Regulaminem jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Cyfrowy Polsat nie doprowadzi Usługi do zgodności z Regulaminem zgodnie z żądaniem złożonym przez Użytkownika złożonym na podstawie ust. 3;
  3. brak zgodności z Regulaminem nadal występuje, mimo że Użytkownik próbował doprowadzić Usługę do zgodności z Regulaminem stosownie do z żądaniem złożonym na podstawie ust. 3;
  4. brak zgodności Usługi z Regulaminem jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Cyfrowego Polsatu złożonego w odpowiedzi na żądanie zgłoszone na podstawie ust. 3, wyraźnie wynika, że Usługa nie zostanie doprowadzona do zgodności z Regulaminem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
 5. Cyfrowy Polsat jest uprawniony do odmowy uznania oświadczenia Użytkownika o niezgodności Usługi z Regulaminem m.in. w przypadku gdy:
  1. środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których mowa w Regulaminie.
  2. Użytkownik nie wykonuje obowiązku współpracy w celu ustalenia, czy brak zgodności Usługi z Regulaminem w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika.
 6. Cyfrowy Polsat ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z Regulaminem, który wystąpił lub ujawnił się w czasie oznaczonym przez prawo.

VII. DANE OSOBOWE

Cyfrowy Polsat jest administratorem danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod następującymi adresami: https://www.polsatbox.pl/polityka-prywatnosci.cp oraz https://www.polsatbox.pl/dane-osobowe/

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisów nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim. 
 5. W przypadku gdy Cyfrowy Polsat jest stroną kodeksu dobrych praktyk, informacje o tych kodeksach oraz sposobie zapoznania się z nimi, dostępna jest na www.polsatbox.pl.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy) 
Adresat: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa, kontakt@polsatbox.pl
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostępu do usług świadczonych poprzez Serwis: 
Data zawarcia umowy: 
Imię i nazwisko Użytkownika: 

prognoza polsat news