FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług internetowych przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010078, NIP 7961810732, kapitał zakładowy w wysokości 25 581 840,64 złotych w pełni wpłacony, adres poczty elektronicznej: kontakt@cyfrowypolsat.pl (zwaną dalej „Cyfrowy Polsat”). Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usług. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

I. DEFINICJE

Użytkownik - osoba fizyczna, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi.

 • Usługa/Usługi - nieodpłatne usługi internetowe świadczone przez Cyfrowy Polsat za pomocą Serwisów, wskazane w pkt III ust. 22 Regulaminu.
 • Serwis/Serwisy - strony i serwisy internetowe na których znajduje się link do Regulaminu.
 • Sprzęt - urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usług, w tym komputery PC i urządzenia mobilne (telefony, tablety).
 • Rejestracja - procedura polegająca na utworzeniu przez Użytkownika indywidualnego Konta w Serwisie, następująca poprzez uzupełnienie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji oraz udzielenie wymaganych zgód.
 • Konto - przestrzeń sieciowa Użytkownika, w której gromadzone są dane wprowadzone bądź nadesłane przez Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w Serwisie, dostępna po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) i umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z jego uprawnień w ramach Serwisu.
 • Umowa - umowa zawarta pomiędzy Cyfrowym Polsatem i Użytkownikiem w sposób wskazany w Regulaminie i w oparciu o Regulamin.

II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Cyfrowy Polsat świadczy Usługi Użytkownikom zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik oraz Cyfrowy Polsat zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Cyfrowy Polsat nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem z Cyfrowym Polsatem przez Użytkownika Umowy, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Cyfrowy Polsat przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku - poprzez email, po podaniu przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej.
 6. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 8. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik powinien poinformować Cyfrowy Polsat o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@cyfrowypolsat.pl. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, znajdującego się poniżej Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 10. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
 12. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do rozwiązania Umowy. Rozwiązania Umowy dokonuje się poprzez trwałe zaprzestanie korzystania z Usług. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zaprzestania korzystania z Usług.
 13. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników w formie, w której zawarto Umowę oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie. W przypadku gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do rozwiązania Umowy w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. Nowy Regulamin zacznie obowiązywać po upływie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od poinformowania o zmianie.

III. KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Cyfrowy Polsat ma obowiązek świadczyć Usługi w sposób niewadliwy.
 2. Zakres Usług oraz ich funkcjonalności wskazane są w poszczególnych Serwisach oraz w pkt. III ust. 22 Regulaminu.
 3. Cyfrowy Polsat rozpoczyna świadczenie usługi bezpośrednio po otrzymaniu żądania od Użytkownika.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe) przed, w trakcie oraz po skorzystaniu z Usługi.
 5. Zakazane jest korzystanie z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu. Zabrania się umieszczania w Serwisach jakichkolwiek materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujących przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 6. Wszystkie przekazane przez Użytkownika do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich kopiowania i powielania przez osoby trzecie bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 7. W przypadku gdy Usługa umożliwia Użytkownikowi umieszczanie w Serwisie materiałów lub treści, z chwilą gdy Użytkownik umieści jakiegokolwiek materiał lub treść (np. wypowiedź pisemna lub audio, zdjęcie, film, wizerunek, itp.), (dalej jako „Materiał”) w Serwisie, Użytkownik udziela Cyfrowemu Polsatowi licencji na okres 10 (dziesięciu) lat, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, w pełni przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalanie poprzez odręczne sporządzanie kopii Materiałów oraz przenoszenie Materiałów na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
  2. zwielokrotnianie Materiałów, tj. sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika techniką poligraficzną; cyfrową, optyczną, magnetyczną,
  3. wprowadzanie egzemplarzy Materiałów do obrotu;
  4. digitalizacja, wpisanie do pamięci komputera, udostępnienie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
  5. inkorporowanie Materiałów do utworu multimedialnego i/lub utworu zbiorowego;
  6. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi;
  7. używanie Materiałów do reklamy i promocji dowolnego podmiotu i produktu;
  8. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  9. wystawianie i wyświetlanie, a także nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub nadanie za pośrednictwem satelity;
  10. sprzedaż, najem, dzierżawa, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim Materiałów, a także składanie oferty w tym zakresie;
  11. wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Materiałów.
 8. Umieszczenie Materiałów w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że posiada on majątkowe prawa autorskie i pokrewne do Materiałów oraz zgody na publikację wizerunków w Materiałach zawartych, w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, oraz że umieszczone w Serwisie Materiały są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na edycję przez Cyfrowy Polsat Materiałów i danych wprowadzonych przez niego do Serwisu, a w szczególności zmiany rozmiaru plików graficznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania Materiałów w Serwisach.
 10. Po rozwiązaniu Umowy Materiały zostaną przez Cyfrowy Polsat wykasowane i nie będą dostępne zarówno dla Użytkownika, Cyfrowego Polsatu jak również osób trzecich.
 11. Cyfrowy Polsat nie moderuje żadnej ze świadczonych Usług ani nie monitoruje Materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Serwisach. W przypadku powzięcia wiadomości o publikowaniu treści niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem bądź Regulaminem, Cyfrowy Polsat niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych treści i dołoży wszelkich starań, aby były one usuwane z zasobów Serwisów w możliwie krótkim czasie.
 12. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać Rejestracji.
 13. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 14. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierających przemoc, które mogą być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Treści udostępniane przez Cyfrowy Polsat będą oznaczone w Serwisach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Podczas świadczenia Usług mogą wystąpić przerwy w dostępności Usług, trwające jednorazowo nie dłużej niż 48 godzin. Przerwy mogą być powodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Cyfrowy Polsat w dowolnym miejscu Serwisów wszelkiego rodzaju reklam oraz informacji.
 17. Zabronione jest umieszczanie stron, odnośników do stron oraz innych elementów, które automatycznie przekierowują na strony poza serwerem Serwisów.
 18. Cyfrowy Polsat nie udziela gwarancji na żadną z Usług.
 19. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu.
 20. Korzystanie z Usług związane jest z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Użytkownika. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić korzystanie z Usługi.
 21. Cyfrowy Polsat wykorzystuje w Serwisach systemy statystyczne umożliwiające profilowanie rekomendowanych materiałów dla danego Użytkownika.
 22. Cyfrowy Polsat świadczy między innymi następujące Usługi:

  1. blog - Usługa, która umożliwia umieszczanie datowanych wpisów, wyświetlanych kolejno, zaczynając od najnowszego (blogów),
  2. galeria zdjęć - Usługa pozwalająca Użytkownikom na tworzenie galerii zdjęć online lub hosting pojedynczych zdjęć,
  3. forum - Usługa pozwalająca na tworzenie forów i prowadzenie dyskusji,
  4. grupy dyskusyjne - Usługa pozwalająca na branie udziału w dyskusjach w sprofilowanych grupach,
  5. zbiór linków - Usługa umożliwiająca zapoznanie się z linami zamieszczonymi przez innych Użytkowników oraz z ich opisami. Usługa umożliwia również dodawanie linków i ich opisów przez Użytkownika,
  6. katalogi - Usługa umożliwia zapoznanie się ze stronami internetowymi innych Użytkowników jak również dodawanie stron internetowych Użytkowników,
  7. kreator stron www - Usługa daje możliwość stworzenia i obsługiwania strony internetowej Użytkownikowi, który nie posiada umiejętności w programowaniu HTML/PHP czy też znajomości tworzenia CSS,
  8. pogoda – Usługa umożliwia zapoznanie się z prognozami pogody.

IV. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Usług jest możliwe wyłącznie za pomocą odpowiedniego, sprawnego Sprzętu, spełniającego wymagania techniczne, w tym w zakresie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, określone poniżej:

 1. w przypadku wszystkich urządzeń:

  1. połączenie z siecią Internet, w tym dostęp do łącza internetowego o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps,
  2. powstrzymanie się od korzystania z innych stron internetowych i aplikacji podczas korzystania z Usług,
  3. włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej,
  4. zainstalowanie aktualnych sterowników karty graficznej Sprzętu dostarczonych przez producenta,
  5. wyłączone oprogramowanie blokujące reklamy,
 2. w przypadku komputerów PC:

  1. posiadanie 400 MB wolnej przestrzeni dyskowej,
  2. posiadanie procesora min. 1 000 MHz, z obsługą zestawu instrukcji SSE2 (minimum Intel Pentium 4/ AMD Athlon64 / VIA C7), przynajmniej 512MB wolnej pamięci RAM, karta dźwiękowa 16-bitowa,
  3. posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji Vista / Windows 7 / Windows 10 lub nowszej, zainstalowany komponent Microsoft PlayReady DRM, komponent Microsoft Silverlight 5.x lub nowszy, DirectX 9.0c lub nowszy, Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszy, Google Chrome 28 lub nowszy lub Mozilla Firefox 22 lub nowszy;
  4. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej; Usługi nie są dostępne dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtua l PC itp.);
 3. w przypadku urządzeń mobilnych - posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:

  1. Windows Phone 7 lub wyższy,
  2. iOS 6 lub wyższy,
  3. Android OS 2.3 lub wyższy.

V. REKLAMACJE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Cyfrowy Polsat Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna być złożona do Cyfrowego Polsatu pisemnie na adres: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa, albo drogą elektroniczną na adres: kontakt@cyfrowypolsat.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające jak również wskazywać czego domaga się Użytkownik.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana.
 5. Cyfrowy Polsat ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, lub elektronicznie, jeżeli reklamacja została złożona w formie elektronicznej
 6. W przypadku niepoinformowania Użytkownika o rezultacie rozpatrzenia reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 7. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.
 8. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

VI. DANE OSOBOWE

 1. Cyfrowy Polsat jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej „Ustawa”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Cyfrowy Polsat w zakresie i celu dozwolonym przepisami prawa, w tym w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, gdy nie narusza to praw i wolności osoby której dane dotyczą oraz realizacji praw i obowiązków Cyfrowego Polsatu wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym działań marketingowych podejmowanych przez Cyfrowy Polsat zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane, na zasadach określonych przepisami prawa, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również, gdyby zaistniała taka potrzeba, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4 i 5 Ustawy Abonent ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
 5. Wszelką korespondencję w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Cyfrowy Polsat S.A. Centrum Obsługi Klienta, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.
 6. Przy świadczeniu Usługi Cyfrowy Polsat posługuje się plikami „Cookies”. Polityka używania tego narzędzia przez Cyfrowy Polsat dostępna jest na stronie www.cyfrowypolsat.pl.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisów nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W przypadku gdy Cyfrowy Polsat jest stroną kodeksu dobrych praktyk, informacje o tych kodeksach oraz sposobie zapoznania się z nimi, dostępna jest na www.cyfrowypolsat.pl.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
Adresat: Cyfrowy Polsat S.A., ul. Łubinowa 4 A, 03-878 Warszawa. kontakt@cyfrowypolsat.pl.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy dostępu do usług świadczonych poprzez Serwis:
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko Użytkownika:

prognoza polsat news