FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Szyszko: "Zagrożeniem są nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe"

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas dorocznego szczytu klimatycznego ONZ stwierdził, że ekstremalne zjawiska pogodowe stanowią nasilające się zagrożenie dla świata, jednak Polska posiada i wdraża krajową strategię adaptacji do zmian klimatu.

Fot. Pixabay / Solomon_Barroa.
Fot. Pixabay / Solomon_Barroa.

W dniach 6-17 listopada w niemieckim Bonn odbywa się 23. szczyt klimatyczny ONZ, czyli COP23. Prezydencję nad tegoroczną konferencją sprawuje Fidżi. Celem szczytu jest osiągnięcie postępu w kształtowaniu zasad wdrażania Porozumienia Paryskiego.

Ostatecznie mają być one przyjęte podczas COP24 w Katowicach, w grudniu 2018 roku. Polskiej delegacji w Bonn przewodniczy prof. Jan Szyszko, minister środowiska. Oprócz negocjacji, podczas konferencji COP, odbywają się także wydarzenia edukacyjne, tzw. side eventy.

Zmiany klimatu w obszarach przybrzeżnych i morskich to temat spotkania Global Climate Action, w którym udział wziął minister środowiska. Prof. Jan Szyszko podkreślił, że zagrożeniem są nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak huraganowe wiatry, postępujące zasolenie wód gruntowych w obszarach przybrzeżnych czy silniejsze sztormy.

23. szczyt klimatyczny ONZ (COP23). Fot. Ministerstwo Środowiska.

Należy podkreślić, że Polska posiada i wdraża krajową strategię adaptacji do zmian klimatu, w której strefa wybrzeża została wyodrębniona jako jeden z obszarów szczególnie wrażliwych. Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka dla tego obszaru zaproponowano odpowiednie do realizacji  działania adaptacyjne - mówił prof. Jan Szyszko.

Polska wyznaczyła 44 procent swoich wód terytorialnych jako obszary chronione. Wskazała również 17 obszarów Natura 2000, z czego 9 wyznaczono jako HELCOM Baltic Sea Protected Areas.

Kolejnym ważnym działaniem jest wyznaczanie obszarów chronionych w obszarach przybrzeżnych i morskich, gdzie przyroda będzie mogła zaadaptować się do zmian klimatu. W strefie przybrzeżnej utworzyliśmy dwa parki narodowe - Woliński Park Narodowy, Słowiński Park Narodowy, obejmujące obszar lądowy oraz pas morza przyległego - dodał prof. Jan Szyszko.

23. szczyt klimatyczny ONZ (COP23). Fot. Ministerstwo Środowiska.

Dzięki działaniom Polski Morze Bałtyckie było pierwszym morzem na świecie, dla którego osiągnięto przyjęty w ramach Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej cel pokrycia przynajmniej 10 procent powierzchni mórz obszarami chronionymi.

4 mld rocznie na ochronę środowiska

W Polsce funkcjonuje unikalny system finansowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i poprawy jego jakości w formie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska. Obecnie, na wspomniane działania, przeznacza on ponad 4 mld zł rocznie.

23. szczyt klimatyczny ONZ (COP23). Fot. Ministerstwo Środowiska.

Funkcjonowanie NFOŚiGW i jego rola w finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce to temat jednego z polskich wydarzeń towarzyszących 23. konferencji klimatycznej ONZ (COP23). Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW podkreślił, że Narodowy Fundusz wspiera politykę ekologiczną państwa, angażując zarówno środki własne, jak i fundusze europejskie, a także zagraniczne mechanizmy finansowania ochrony środowiska dostępne w Polsce. Środki rozdysponowywane są przede wszystkim w formie dotacji i preferencyjnych kredytów.

Obecnie Narodowy Fundusz przeznacza około 1,2-1,4 miliarda euro rocznie (połowa z nich to środki unijne, a druga połowa to fundusze własne) na finansowanie projektów środowiskowych. Wśród dofinansowanych projektów znajdują się inwestycje związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, gospodarką wodno-ściekową i gospodarką odpadami, a także projekty z dziedziny mikroelektroniki, takie jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne - mówił Kazimierz Kujda.

23. szczyt klimatyczny ONZ (COP23). Fot. Ministerstwo Środowiska.

Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, podkreślił, że Narodowy Fundusz może być wzorem dla innych państw w zakresie finansowania proekologicznych inwestycji.

Jego działania skutecznie przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce. Inwestycje, które dofinansowujemy, służą wszystkim Polakom. To, między innymi, takie projekty, jak ocieplanie szpitali i szkół, czy rozwijanie sieci ciepłowniczych w miastach, aby poprawić jakość powietrza. Chętnie podzielmy się naszym doświadczeniami w tym zakresie z innymi uczestnikami szczytu COP23 - zaznaczył Paweł Sałek.

Czysta Produkcja w Polsce

"Czystsza Produkcja w Polsce – dla zapobiegania zanieczyszczeniom, gospodarki o obiegu zamkniętym i lepszego klimatu" to jedno z polskich wydarzeń towarzyszących 23. szczytowi klimatycznemu ONZ. Czystsza Produkcja (CP), zgodnie z Programem Środowiskowym Narodów Zjednoczonych (UNEP), to jeden z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. Nadaje ona priorytet zapobieganiu zanieczyszczeniom oraz nadmiernemu zużywaniu zasobów u źródła ich powstawania, tj. np. w procesie produkcyjnym, w zaopatrzeniu, a nawet projektowaniu wyrobów lub usług.

Czystsza Produkcja to strategia ochrony środowiska ONZ, która przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstw lub innych realizujących ją instytucji, jak i dla środowiska naturalnego. Dla przykładu, zakład produkcyjny, zmniejszając zużycie surowców, mediów lub ograniczając wytwarzane zanieczyszczenia, w tym m.in. dzięki innowacyjnym technologiom, chroni przyrodę, ale też ponosi niższe koszty - np. dzięki mniejszemu zużyciu materiałów, mniejszym kosztom zużycia energii, czy niższym opłatom za korzystanie ze środowiska. Dlatego dziś w Bonn chcemy pokazać innym państwom, że polskie firmy potrafią być innowacyjne i proekologiczne, a także jak koncepcję Czystszej Produkcji realizują w praktyce - mówił wiceminister Paweł Sałek.

23. szczyt klimatyczny ONZ (COP23). Fot. UNFCCC.

O Czystszej Produkcji w Polsce podczas wydarzenia w Bonn opowiedzieli Michał Jan Cichy i Marek Wasilewski ze Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Podsumowali oni efekty, jakie Program Czystszej Produkcji uzyskuje w Polsce oraz zaprezentowali przykładowe działania i dobre praktyki przedsiębiorstw i innych instytucji w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem zamykania obiegów materiałowych oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Prezentacja została uzupełniona wystąpieniem reprezentanta jednego z przedsiębiorstw, uczestniczących już od ok. 20 lat w Ruchu Czystej Produkcji, jednego z Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - firmy CEMEX. Prezentacja pana Henryka Radelczuka dotyczyła programu ograniczania emisji gazów cieplarnianych w tej firmie.

Źródło: TwojaPogoda.pl / Ministerstwo Środowiska.

Komentarze

prognoza polsat news