{ "articles":[{ "id": 1901516, "title": "Jak obliczy\u0107 wiek psa? Oto uniwersalny wz\u00F3r", "lead": "Ka\u017Cdy w\u0142a\u015Bciciel czworonoga chcia\u0142by wiedzie\u0107, ile lat ma jego pupil w przeliczeniu na ludzkie lata. Przez lata pos\u0142ugiwano si\u0119 prostym przelicznikiem, wed\u0142ug kt\u00F3rego jeden rok \u017Cycia psa odpowiada\u0142 siedmiu latom \u017Cycia cz\u0142owieka. Najnowsze badania dowodz\u0105 jednak, \u017Ce ta metoda jest zbyt uproszczona i nie oddaje rzeczywistego wieku naszych czworono\u017Cnych przyjaci\u00F3\u0142.", "body": "

Naukowcy opracowali nowy, uniwersalny wz\u00F3r, kt\u00F3ry pozwala precyzyjnie obliczy\u0107 wiek psa. Dzi\u0119ki niemu mo\u017Cemy lepiej zrozumie\u0107 potrzeby naszych pupili i zapewni\u0107 im odpowiedni\u0105 opiek\u0119 na ka\u017Cdym etapie \u017Cycia.<\/p>\r\n

Nowa formu\u0142a obliczania wieku psa<\/strong><\/h2>\r\n

Zesp\u00F3\u0142 badaczy z University of California San Diego School of Medicine opracowa\u0142 now\u0105 formu\u0142\u0119, kt\u00F3ra pozwala precyzyjnie obliczy\u0107 wiek psa w przeliczeniu na ludzkie lata. Naukowcy przeanalizowali zmiany epigenetyczne zachodz\u0105ce w DNA ps\u00F3w i ludzi, zwracaj\u0105c szczeg\u00F3ln\u0105 uwag\u0119 na metylacj\u0119 DNA, czyli proces, kt\u00F3ry zmienia si\u0119 wraz z wiekiem u obu gatunk\u00F3w.<\/p>\r\n

Badacze pobrali pr\u00F3bki DNA od 104 retriever\u00F3w w r\u00F3\u017Cnym wieku i por\u00F3wnali je z profilami metylacji DNA u ludzi. Na podstawie tych danych opracowali wz\u00F3r, kt\u00F3ry pozwala przeliczy\u0107 wiek psa na ludzkie lata:<\/p>\r\n

*wiek cz\u0142owieka = 16 ln(wiek psa) + 31<\/p>\r\n

Gdzie \u201Eln\u201D oznacza logarytm naturalny. Cho\u0107 wz\u00F3r mo\u017Ce wydawa\u0107 si\u0119 skomplikowany, jego zastosowanie jest proste. Wystarczy podstawi\u0107 wiek psa we wzorze, aby otrzyma\u0107 jego wiek w przeliczeniu na ludzkie lata.<\/p>\r\n

Zastosujmy wz\u00F3r do obliczenia wieku 4-letniego psa w przeliczeniu na ludzkie lata: wiek cz\u0142owieka = 16 ln(wiek psa) + 31<\/p>\r\n

wiek cz\u0142owieka = 16 ln(4) + 31.<\/p>\r\n

Aby obliczy\u0107 logarytm naturalny z 4, mo\u017Cemy u\u017Cy\u0107 kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego. Logarytm naturalny z 4 wynosi w przybli\u017Ceniu 1,386294. Podstawiaj\u0105c t\u0119 warto\u015B\u0107 do wzoru, otrzymujemy:<\/p>\r\n

\u25CF\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0 wiek cz\u0142owieka = 16 * 1,386294 + 31
\u25CF\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0 wiek cz\u0142owieka = 22,18 + 31
\u25CF\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0 wiek cz\u0142owieka = 53,18\u00A0<\/p>\r\n

Wed\u0142ug tego wzoru 4-letni pies odpowiada wiekiem oko\u0142o 53-letniemu cz\u0142owiekowi.<\/p>\r\n

Dlaczego wiek psa ma znaczenie?<\/strong><\/h2>\r\n

Znajomo\u015B\u0107 rzeczywistego wieku naszego pupila ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia mu odpowiedniej opieki i zaspokojenia jego potrzeb. Psy starzej\u0105 si\u0119 szybciej ni\u017C ludzie, a tempo tego procesu zale\u017Cy od wielu czynnik\u00F3w, takich jak rasa, wielko\u015B\u0107 czy styl \u017Cycia.<\/p>\r\n

Dzi\u0119ki nowemu wzorowi mo\u017Cemy precyzyjnie okre\u015Bli\u0107, na jakim etapie \u017Cycia znajduje si\u0119 nasz pupil i dostosowa\u0107 do tego jego diet\u0119, aktywno\u015B\u0107 fizyczn\u0105 oraz opiek\u0119 weterynaryjn\u0105. Regularne wizyty u weterynarza, dostosowane do wieku psa, pozwol\u0105 na wczesne wykrycie ewentualnych problem\u00F3w zdrowotnych i wdro\u017Cenie odpowiedniego leczenia.<\/p>\r\n

Warto pami\u0119ta\u0107, \u017Ce starsze psy maj\u0105 specyficzne potrzeby. Mog\u0105 wymaga\u0107 specjalnej diety, suplementacji, a tak\u017Ce dostosowania aktywno\u015Bci fizycznej do ich mo\u017Cliwo\u015Bci. Dzi\u0119ki znajomo\u015Bci rzeczywistego wieku naszego pupila mo\u017Cemy zapewni\u0107 mu komfort i wysok\u0105 jako\u015B\u0107 \u017Cycia na ka\u017Cdym etapie.<\/p>\r\n

Nasze psy potrzebuj\u0105 mi\u0142o\u015Bci, troski i uwagi. Dzi\u0119ki znajomo\u015Bci ich rzeczywistego wieku mo\u017Cemy lepiej zrozumie\u0107 ich potrzeby i zapewni\u0107 im najlepsz\u0105 opiek\u0119 na ka\u017Cdym etapie \u017Cycia. Pami\u0119tajmy, \u017Ce nasi czworono\u017Cni przyjaciele s\u0105 z nami przez stosunkowo kr\u00F3tki czas, dlatego zr\u00F3bmy wszystko, aby ten czas by\u0142 dla nich jak najlepszy.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: pumpkin.care \/ AKC.org \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p>", "date": 1719054000000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/d3/d3jcupr9uhrz9im9zw82xsydzoc4tsmi.png", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-22/jak-obliczyc-wiek-psa-oto-uniwersalny-wzor/" },{ "id": 1901514, "title": "Skuteczny spos\u00F3b na kleszcze? Le\u015Bnicy od dawna maj\u0105 sw\u00F3j patent", "lead": "Sezon na kleszcze w pe\u0142ni, a le\u015Bnicy alarmuj\u0105, \u017Ce w tym roku paj\u0119czak\u00F3w jest wyj\u0105tkowo du\u017Co. D\u0142ugotrwa\u0142e ciep\u0142o i wilgo\u0107 sprzyjaj\u0105 ich aktywno\u015Bci. Kleszcze czyhaj\u0105 nie tylko w lasach, ale te\u017C w parkach, a nawet na przydomowych trawnikach. Uk\u0105szenie kleszcza mo\u017Ce sko\u0144czy\u0107 si\u0119 gro\u017Anymi chorobami, takimi jak borelioza czy kleszczowe zapalenie m\u00F3zgu. Jak si\u0119 chroni\u0107? Le\u015Bnicy od lat stosuj\u0105 prosty, ale bardzo skuteczny spos\u00F3b. Wystarczy jeden gad\u017Cet, by zminimalizowa\u0107 ryzyko uk\u0105szenia.", "body": "

Rolka do ubra\u0144: prosty trik le\u015Bnik\u00F3w na kleszcze<\/strong><\/h2>\r\n

Le\u015Bnicy podzielili si\u0119 swoim patentem na kleszcze. Ich spos\u00F3b jest banalnie prosty, a jednocze\u015Bnie skuteczny. Wystarczy zaopatrzy\u0107 si\u0119 w rolk\u0119 do czyszczenia ubra\u0144: tak\u0105, jakiej u\u017Cywa si\u0119 do usuwania sier\u015Bci, k\u0142aczk\u00F3w czy w\u0142os\u00F3w.<\/p>\r\n

Nale\u017Cy dok\u0142adnie przetoczy\u0107 j\u0105 po ca\u0142ej powierzchni ubrania, od spodni, a\u017C po czapeczk\u0119. Specjalne rzepy z \u0142atwo\u015Bci\u0105 wychwytuj\u0105 kleszcze, kt\u00F3re mog\u0142y przyczepi\u0107 si\u0119 do tkaniny podczas spaceru. Co istotne, rolka pozwala pozby\u0107 si\u0119 nie tylko doros\u0142ych osobnik\u00F3w, ale te\u017C malutkich larw i nimf, kt\u00F3re go\u0142ym okiem s\u0105 trudne do wypatrzenia.<\/p>\r\n

Le\u015Bnicy podkre\u015Blaj\u0105, \u017Ce rolkowanie ubra\u0144 powinno sta\u0107 si\u0119 nawykiem po ka\u017Cdym powrocie do domu. To szybki i \u0142atwy spos\u00F3b na znacz\u0105ce obni\u017Cenie ryzyka uk\u0105szenia. Warto te\u017C regularnie sprawdza\u0107 sk\u00F3r\u0119, szczeg\u00F3lnie w takich miejscach jak pachwiny, zgi\u0119cia kolan, p\u0119pek czy okolice za uszami. Im szybciej zauwa\u017Cymy kleszcza, tym lepiej.<\/p>\r\n

Kleszcze coraz wi\u0119kszym zagro\u017Ceniem. Nowe gatunki w Polsce<\/strong><\/h2>\r\n

Ocieplenie klimatu sprawia, \u017Ce sezon na kleszcze rokrocznie si\u0119 wyd\u0142u\u017Ca. O ile kiedy\u015B aktywne by\u0142y od wiosny do jesieni, dzi\u015B budz\u0105 si\u0119 do \u017Cycia ju\u017C w lutym. \u0141agodne zimy sprzyjaj\u0105 te\u017C przetrwaniu wi\u0119kszej liczby osobnik\u00F3w.<\/p>\r\n

Niepokoj\u0105ce doniesienia p\u0142yn\u0105 te\u017C ze \u015Bwiata nauki. Badacze alarmuj\u0105, \u017Ce do Polski dotar\u0142y nowe, gro\u017Ane gatunki kleszczy. Chodzi m.in. o kleszcze w\u0119drowne z rodzaju Hyalomma, zwane te\u017C \u201Egigantami\u201D. S\u0105 one nawet czterokrotnie wi\u0119ksze od naszych rodzimych gatunk\u00F3w i mog\u0105 przenosi\u0107 \u015Bmiertelnie niebezpieczne choroby, na czele z gor\u0105czk\u0105 krymsko-kongijsk\u0105.<\/p>\r\n

Profilaktyka kluczem do ochrony przed kleszczami<\/strong><\/h2>\r\n

W obliczu rosn\u0105cego zagro\u017Cenia ze strony kleszczy, warto postawi\u0107 na profilaktyk\u0119. Poza wspomnianym rolkowaniem ubra\u0144 istotne jest noszenie odpowiedniego stroju: z d\u0142ugimi r\u0119kawami i nogawkami, najlepiej w jasnych kolorach. Warto te\u017C stosowa\u0107 repelenty i unika\u0107 przechadzek w wysokiej trawie oraz zaro\u015Blach.<\/p>\r\n

Nie nale\u017Cy te\u017C zwleka\u0107 z usuni\u0119ciem kleszcza, je\u015Bli dosz\u0142o do uk\u0105szenia. Najlepiej zrobi\u0107 to specjaln\u0105 p\u0119set\u0105 lub pompk\u0105 pr\u00F3\u017Cniow\u0105. Po wyj\u0119ciu miejsce uk\u0142ucia trzeba bardzo dok\u0142adnie zdezynfekowa\u0107. Obserwujmy te\u017C, czy nie pojawi\u0105 si\u0119 niepokoj\u0105ce objawy, takie jak rumie\u0144 czy gor\u0105czka. Warto te\u017C zawczasu uda\u0107 si\u0119 do lekarza.<\/p>\r\n

Cho\u0107 kleszcze s\u0105 gro\u017Ane, to odpowiednia profilaktyka pozwala znacznie obni\u017Cy\u0107 ryzyko uk\u0105szenia i zara\u017Cenia chorobami odkleszczowymi. Patent le\u015Bnik\u00F3w z rolk\u0105 do ubra\u0144 to de facto prosty nawyk, kt\u00F3ry mo\u017Ce uchroni\u0107 nasze zdrowie. W obliczu rekordowej aktywno\u015Bci kleszczy w 2024 roku, warto wcieli\u0107 go w \u017Cycie ju\u017C dzi\u015B.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: poznan.lasy.gov.pl \/ NTO.pl \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p>", "date": 1719046800000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/8j/8jdy3vnadfd66k3kt5du3rwe94u3j2om.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-22/skuteczny-sposob-na-kleszcze-lesnicy-od-dawna-maja-swoj-patent/" },{ "id": 1901512, "title": "Wr\u00F3ble masowo gin\u0105 w Polsce. Czy grozi nam katastrofa ekologiczna?", "lead": "Wr\u00F3ble, niegdy\u015B pospolite ptaki, kt\u00F3re towarzyszy\u0142y cz\u0142owiekowi od wiek\u00F3w, dzi\u015B znikaj\u0105 w zastraszaj\u0105cym tempie z polskich miast i wsi. Najnowsze dane z 2024 roku alarmuj\u0105: populacja wr\u00F3bli w Polsce skurczy\u0142a si\u0119 o oko\u0142o dwa miliony par l\u0119gowych w ci\u0105gu ostatnich dw\u00F3ch dekad. Ten niepozorny, szary ptak, kt\u00F3ry jeszcze niedawno by\u0142 sta\u0142ym elementem miejskiego krajobrazu, dzi\u015B staje si\u0119 rzadko\u015Bci\u0105.", "body": "

Eksperci bij\u0105 na alarm i wskazuj\u0105, \u017Ce masowe gini\u0119cie wr\u00F3bli to nie tylko problem bior\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci, ale tak\u017Ce powa\u017Cne zagro\u017Cenie dla r\u00F3wnowagi ekologicznej. Jakie s\u0105 przyczyny tego niepokoj\u0105cego zjawiska i czy grozi nam powt\u00F3rka tragedii, jaka mia\u0142a miejsce w Chinach, gdzie wyniszczenie populacji wr\u00F3bli doprowadzi\u0142o do \u015Bmierci milion\u00F3w ludzi?<\/p>\r\n

Przyczyny masowego gini\u0119cia wr\u00F3bli w Polsce<\/strong><\/h2>\r\n

Spadek liczebno\u015Bci wr\u00F3bli w Polsce to wynik splotu wielu niekorzystnych czynnik\u00F3w, zwi\u0105zanych g\u0142\u00F3wnie z dzia\u0142alno\u015Bci\u0105 cz\u0142owieka. Jednym z kluczowych problem\u00F3w jest utrata siedlisk l\u0119gowych.<\/p>\r\n

Wr\u00F3ble, kt\u00F3re ch\u0119tnie gniazduj\u0105 w szczelinach budynk\u00F3w, trac\u0105 miejsca do zak\u0142adania gniazd w wyniku remont\u00F3w i termomodernizacji. Zamykanie otwor\u00F3w wentylacyjnych i uszczelnianie wszelkich zakamark\u00F3w w budynkach pozbawia te ptaki bezpiecznych kryj\u00F3wek. Co wi\u0119cej, \u201Eporz\u0105dkowanie\u201D przestrzeni miejskiej poprzez wycinanie g\u0119stych krzew\u00F3w i zast\u0119powanie ich ro\u015Blinno\u015Bci\u0105 ozdobn\u0105, odbiera tym ptakom kolejne miejsca siedliska.<\/p>\r\n

R\u00F3wnie wa\u017Cnym czynnikiem jest zubo\u017Cenie bazy pokarmowej. Wr\u00F3ble \u017Cywi\u0105 si\u0119 g\u0142\u00F3wnie nasionami chwast\u00F3w i owadami, kt\u00F3rymi karmi\u0105 swoje piskl\u0119ta. Powszechne stosowanie pestycyd\u00F3w, regularne koszenie trawnik\u00F3w i likwidacja dzikich zak\u0105tk\u00F3w sprawia, \u017Ce ptaki te maj\u0105 coraz wi\u0119ksze trudno\u015Bci ze znalezieniem po\u017Cywienia.<\/p>\r\n

Dodatkowo, zanieczyszczenie \u015Brodowiska, zw\u0142aszcza w miastach, negatywnie wp\u0142ywa na kondycj\u0119 i rozrodczo\u015B\u0107 wr\u00F3bli. Badania wykaza\u0142y, \u017Ce wysokie st\u0119\u017Cenie dwutlenku azotu w powietrzu zmniejsza mas\u0119 cia\u0142a piskl\u0105t i zwi\u0119ksza ich \u015Bmiertelno\u015B\u0107.<\/p>\r\n

Konsekwencje zaniku populacji wr\u00F3bli<\/strong><\/h2>\r\n

Te niepozorne ptaki odgrywaj\u0105 niezwykle istotn\u0105 rol\u0119 w kontrolowaniu populacji owad\u00F3w, w tym szkodnik\u00F3w upraw rolnych. Brak naturalnych wrog\u00F3w mo\u017Ce doprowadzi\u0107 do powa\u017Cnych strat w plonach.<\/p>\r\n

Dramatycznym przyk\u0142adem konsekwencji zaniku wr\u00F3bli jest sytuacja, jaka mia\u0142a miejsce w Chinach na prze\u0142omie lat 50. i 60. XX wieku. W ramach walki z \u201Eczterema plagami\u201D komunistyczne w\u0142adze nakaza\u0142y masowe t\u0119pienie wr\u00F3bli, uznanych za szkodniki wyjadaj\u0105ce ziarno.<\/p>\r\n

Efektem tej kr\u00F3tkowzrocznej decyzji by\u0142a plaga szara\u0144czy, kt\u00F3ra zniszczy\u0142a uprawy i przyczyni\u0142a si\u0119 do \u015Bmierci g\u0142odowej 20-40 milion\u00F3w ludzi.<\/p>\r\n

Cho\u0107 do takiej katastrofy w Polsce na szcz\u0119\u015Bcie jeszcze daleko, to jednak zanik wr\u00F3bli powinien by\u0107 dla nas powa\u017Cnym ostrze\u017Ceniem. Utrata ka\u017Cdego elementu ekosystemu, nawet tak niepozornego jak wr\u00F3bel, mo\u017Ce nie\u015B\u0107 ze sob\u0105 trudne do przewidzenia, dalekosi\u0119\u017Cne skutki. Warto pami\u0119ta\u0107, \u017Ce los wr\u00F3bli to w du\u017Cej mierze odbicie stanu naszego \u015Brodowiska i jako\u015Bci \u017Cycia nas samych.<\/p>\r\n

Jak mo\u017Cemy pom\u00F3c wr\u00F3blom?<\/strong><\/h2>\r\n

Co ka\u017Cdy z nas mo\u017Ce zrobi\u0107, by pom\u00F3c tym po\u017Cytecznym ptakom? Przede wszystkim, powinni\u015Bmy zadba\u0107 o przyjazn\u0105 dla nich przestrze\u0144 w naszym otoczeniu. Je\u015Bli planujemy remont budynku, warto skonsultowa\u0107 si\u0119 z ornitologiem i zadba\u0107 o pozostawienie lub stworzenie miejsc l\u0119gowych dla wr\u00F3bli, np. poprzez monta\u017C specjalnych budek.<\/p>\r\n

W przydomowych ogrodach i na osiedlowych skwerach dobrze jest zachowa\u0107 g\u0119ste krzewy, stanowi\u0105ce schronienie dla ptak\u00F3w. Mo\u017Cemy te\u017C wspom\u00F3c baz\u0119 pokarmow\u0105 wr\u00F3bli, wysiewaj\u0105c ro\u015Bliny produkuj\u0105ce nasiona, jak s\u0142oneczniki czy proso.<\/p>\r\n

Masowe gini\u0119cie wr\u00F3bli to problem, obok kt\u00F3rego nie mo\u017Cemy przej\u015B\u0107 oboj\u0119tnie. To nie tylko kwestia ochrony uroczego, szarego ptaszka, ale przede wszystkim walka o r\u00F3wnowag\u0119 ekologiczn\u0105 i przeciwdzia\u0142anie katastrofalnym skutkom utraty bior\u00F3\u017Cnorodno\u015Bci. Wr\u00F3bel, cho\u0107 niepozorny, jest wa\u017Cnym ogniwem w skomplikowanej sieci zale\u017Cno\u015Bci w przyrodzie.<\/p>\r\n

Jego zanik to sygna\u0142 alarmowy, kt\u00F3ry powinien sk\u0142oni\u0107 nas do refleksji i podj\u0119cia zdecydowanych dzia\u0142a\u0144 na rzecz ochrony \u015Brodowiska.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: zielona.interia.pl \/ planeta.pl \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p> ", "date": 1719040500000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/qz/qzyfkyg4ojsefdw4cynryzft2j1726c1.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-22/wroble-masowo-gina-w-polsce-czy-grozi-nam-katastrofa-ekologiczna/" },{ "id": 1901482, "title": "Pogoda na pierwszy tydzie\u0144 lipca w Grecji i we W\u0142oszech. Jakie warunki zapanuj\u0105?", "lead": "Pocz\u0105tek wakacji to czas, na kt\u00F3ry wiele os\u00F3b czeka z niecierpliwo\u015Bci\u0105. Popularne kierunki, takie jak Grecja i W\u0142ochy, przyci\u0105gaj\u0105 turyst\u00F3w z ca\u0142ego \u015Bwiata swoimi pi\u0119knymi pla\u017Cami, malowniczymi krajobrazami i bogat\u0105 kultur\u0105, jednak aby wyjazd mo\u017Cna by\u0142o uzna\u0107 za udany, kluczowy jest jeszcze jeden czynnik: pogoda! Z jakimi warunkami meteo mog\u0105 spotka\u0107 si\u0119 wybieraj\u0105cy si\u0119 w te cz\u0119\u015Bci \u015Bwiata tury\u015Bci?", "body": "

Jaka pogoda w Grecji w pierwszym tygodniu lipca?<\/strong><\/h2>\r\n

Prognozy wskazuj\u0105, \u017Ce w Grecji b\u0119dzie wr\u0119cz gor\u0105co. Szanse na opady b\u0119d\u0105 niewielkie, wi\u0119c mo\u017Cna zak\u0142ada\u0107, \u017Ce b\u0119dzie to idealny czas na udane wakacje nad Morzem Jo\u0144skim i Egejskim.<\/p>\r\n

\r\n
\"W<\/div>\r\n
W Grecji nikt nie b\u0119dzie narzeka\u0142 na pogod\u0119. Fot. Freepik<\/span><\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n

Poniedzia\u0142ek<\/strong><\/p>\r\n

Prognozy pogody na poniedzia\u0142ek 1 lipca wskazuj\u0105, \u017Ce maksymalne temperatury w ci\u0105gu dnia b\u0119d\u0105 si\u0119ga\u0107 nawet 29 stopni w okolicach Larissy i w okolicach Aten. Minimalne temperatury b\u0119d\u0105 wynosi\u0142y oko\u0142o 18 kresek przy granicy z Albani\u0105 - tam te\u017C mo\u017Cliwe zachmurzenie i przelotne opady. W miejscowo\u015Bciach po\u0142o\u017Conych tu\u017C nad Morzem Jo\u0144skim i Egejskim temperatury b\u0119d\u0105 oscylowa\u0107 w granicach 24-26 stopni Celsjusza.<\/p>\r\n

Wtorek<\/strong><\/p>\r\n

Warunki meteo na 2 lipca w Grecji zapowiadaj\u0105 si\u0119 wi\u0119cej ni\u017C obiecuj\u0105co. Maksymalne temperatury w ci\u0105gu dnia wynios\u0105 oko\u0142o 33-36 stopni. Niewiele ch\u0142odniej b\u0119dzie jedynie na zachodnim i wschodnim wybrze\u017Cu po\u0142udniowej Grecji, ale temperatury nie powinny spada\u0107 tam poni\u017Cej 26 stopni. S\u0142owem: pogoda powinna sprzyja\u0107 urlopowiczom.<\/p>\r\n

\u015Aroda<\/strong><\/p>\r\n

W \u015Brod\u0119 3 lipca mo\u017Ce by\u0107 ju\u017C wr\u0119cz gor\u0105co. \u017Bar lej\u0105cy si\u0119 z nieba mo\u017Ce wymaga\u0107 wzmo\u017Conej uwagi i dbania o nawodnienie. Temperatury maksymalne w ca\u0142ej Grecji b\u0119d\u0105 waha\u0107 si\u0119 od 30 do nawet 39 kresek. Na wybrze\u017Cach temperatura b\u0119dzie oscylowa\u0107 w granicach 33 stopni Celsjusza. Nie spodziewamy si\u0119 zobaczy\u0107 na niebie zbyt wielu chmur.<\/p>\r\n

Czwartek<\/strong><\/p>\r\n

Jest do\u015B\u0107 prawdopodobne, \u017Ce kulminacja wysokich temperatur nast\u0105pi w czwartek 4 lipca. Wtedy s\u0142upki rt\u0119ci na termometrach podskocz\u0105 w ca\u0142ej Grecji do ogromnych warto\u015Bci. Temperatura minimalna w ci\u0105gu dnia b\u0119dzie wynosi\u0142a 33 kreski. Z kolei maksymalna przekroczy 41 stopnie w okolicach Thessalonik.<\/p>\r\n

Pogoda we W\u0142oszech<\/strong><\/h2>\r\n

Podobnie jak w Grecji, pierwszy tydzie\u0144 lipca zapowiada si\u0119 upalny. Ju\u017C sam pocz\u0105tek tygodnia b\u0119dzie bardzo ciep\u0142y. Je\u015Bli chodzi o warto\u015Bci temperatury, to w drugiej jego po\u0142owie tygodnia b\u0119dzie jeszcze ciep\u0142ej i poleje si\u0119 prawdziwy \u017Car z nieba. Co z zachmurzeniem i opadami? W tej chwili sporo wskazuje na to, \u017Ce deszcz nie b\u0119dzie stanowi\u0142 raczej du\u017Cego zagro\u017Cenia, cho\u0107 przy burzach nale\u017Ca\u0142oby ju\u017C postawi\u0107 znak zapytania.<\/p>\r\n

\r\n
\"Tury\u015Bci<\/div>\r\n
Tury\u015Bci we W\u0142oszech musz\u0105 szykowa\u0107 si\u0119 na upa\u0142y. Fot. Freepik<\/span><\/figcaption>\r\n<\/figure>\r\n

Poniedzia\u0142ek<\/strong><\/p>\r\n

W poniedzia\u0142ek 1 lipca w ca\u0142ych W\u0142oszech b\u0119dzie panowa\u0107 wysoka temperatura, kt\u00F3ra w wielu miejscach przekroczy 30 stopni. Najcieplej w okolicach Cagliari: nawet 38 stopni. Najch\u0142odniej b\u0119dzie przy granicy ze Szwajcari\u0105 i Francj\u0105. Tam s\u0142upki rt\u0119ci mog\u0105 wskazywa\u0107 od 17 do 26 kresek w Turynie. Tego dnia mo\u017Cliwe te\u017C burze.<\/p>\r\n

Wtorek<\/strong><\/p>\r\n

Najch\u0142odniej b\u0119dzie na g\u00F3rzystej p\u00F3\u0142nocy, ale w samym Mediolanie temperatura podskoczy do 31 stopni. Najcieplej b\u0119dzie na po\u0142udniu i zachodzie kraju. Tam temperatury podskocz\u0105 do 36-37 kresek. \u017Bar z nieba b\u0119dzie la\u0142 si\u0119 na Sardynii. Termometry wska\u017C\u0105 tam a\u017C 42 stopnie Celsjusza. W ca\u0142ej Italii s\u0142o\u0144ca nie powinno zabrakn\u0105\u0107.<\/p>\r\n

\u015Aroda<\/strong><\/p>\r\n

Sporo wskazuje na to, \u017Ce pogoda da si\u0119 we znaki mieszka\u0144com W\u0142och i turystom, kt\u00F3rzy b\u0119d\u0105 chcieli sp\u0119dzi\u0107 czas w tym kraju. Najcieplejsza zn\u00F3w b\u0119dzie Sardynia, gdzie temperatura b\u0119dzie oscylowa\u0107 w granicach 39-40 stopni. Podobnie b\u0119dzie na Sycylii i w centralnej cz\u0119\u015Bci W\u0142och. Najch\u0142odniej b\u0119dzie na p\u00F3\u0142nocnym-wschodzie. Tam termometry poka\u017C\u0105 maksymalnie 30 kresek. Na p\u00F3\u0142nocy mo\u017Cliwe zachmurzenie. Im dalej na po\u0142udnie, tym wi\u0119cej b\u0142\u0119kitnego nieba, a wi\u0119c i s\u0142o\u0144ca.<\/p>\r\n

Czwartek<\/strong><\/p>\r\n

Pogoda w wielu miejscach zrobi si\u0119 wr\u0119cz niebezpieczna dla ludzi. S\u0142upki rt\u0119ci poka\u017C\u0105 rekordowe 44 stopnie Celsjusza w Foggi. 43 kreski wska\u017C\u0105 termometry w okolicach Taranto i na Sardynii. Podobnie b\u0119dzie na Sycylii i centralnej cz\u0119\u015Bci W\u0142och. S\u0142o\u0144ca nie zabraknie.<\/p>\r\n

Warto pami\u0119ta\u0107 o tym, \u017Ce ka\u017Cda pogoda d\u0142ugoterminowa obarczona jest pewnym ryzykiem b\u0142\u0119du. Warto wi\u0119c dok\u0142adnie \u015Bledzi\u0107 dost\u0119pne na naszej stronie informacje pogodowe, by mie\u0107 pewno\u015B\u0107 co do warunk\u00F3w pogodowych, jakie b\u0119d\u0105 panowa\u0107 w konkretnym dniu.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: na podstawie danych WXCHARTS \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p>", "date": 1718988420000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/7s/7st22piowrxjwke2dh3zpiexzas2j18o.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-21/pogoda-na-pierwszy-tydzien-lipca-w-grecji-i-we-wloszech-jakie-warunki-zapanuja/" },{ "id": 1901426, "title": "Sam zapraszasz karaluchy do domu. Te produkty przyci\u0105gaj\u0105 obrzydliwe insekty", "lead": "Karaluchy to jedne z najbardziej znienawidzonych insekt\u00F3w, kt\u00F3re mog\u0105 pojawi\u0107 si\u0119 w naszych domach. Cho\u0107 cz\u0119sto kojarzone s\u0105 z brakiem higieny, to prawda jest taka, \u017Ce owady te mog\u0105 zagnie\u017Adzi\u0107 si\u0119 nawet w najczystszych mieszkaniach. Dlaczego? Poniewa\u017C istniej\u0105 pewne produkty, kt\u00F3re wr\u0119cz je przyci\u0105gaj\u0105. Je\u015Bli masz je w domu, nie\u015Bwiadomie mo\u017Cesz zaprasza\u0107 insekty do siebie!", "body": "

S\u0142odycze i produkty zbo\u017Cowe, czyli przysmaki dla karaluch\u00F3w <\/strong><\/h2>\r\n

Prusaki, cho\u0107 wszystko\u017Cerne, maj\u0105 swoje ulubione przysmaki. Jednymi z nich s\u0105 s\u0142odycze, a dok\u0142adniej wszystko, co ma w sk\u0142adzie cukier i czekolad\u0119. Wysoko ceni\u0105 te\u017C d\u017Cem, a nawet owoce.<\/p>\r\n

Insekty te maj\u0105 niezwykle czu\u0142y zmys\u0142 w\u0119chu i potrafi\u0105 wyczu\u0107 s\u0142odki zapach z du\u017Cej odleg\u0142o\u015Bci. Otwarte opakowania s\u0142odyczy, okruszki ciast czy resztki owoc\u00F3w z pewno\u015Bci\u0105 zwabi\u0105 karaluchy wprost do twojej kuchni.<\/p>\r\n

Kolejn\u0105 grup\u0105 posi\u0142k\u00F3w z ich menu s\u0105 produkty zbo\u017Cowe: m\u0105ka, p\u0142atki \u015Bniadaniowe, makaron, ry\u017C, pieczywo. Insekty te uwielbiaj\u0105 zawart\u0105 tam skrobi\u0119.<\/p>\r\n

Aby unikn\u0105\u0107 zwabienia karaluch\u00F3w, s\u0142odycze i produkty zbo\u017Cowe zawsze przechowuj w szczelnie zamkni\u0119tych, najlepiej szklanych lub plastikowych pojemnikach. Regularnie sprz\u0105taj okruszki i resztki jedzenia, a pod \u017Cadnym pozorem nie zostawiaj brudnych naczy\u0144 w zlewie na noc.<\/p>\r\n

Wilgo\u0107 i ciep\u0142o: idealne warunki dla karaluch\u00F3w <\/strong><\/h2>\r\n

Zwierz\u0119ta te, opr\u00F3cz po\u017Cywienia, poszukuj\u0105 w naszych domach tak\u017Ce odpowiednich warunk\u00F3w do \u017Cycia. Preferuj\u0105 ciep\u0142e i wilgotne miejsca. To w\u0142a\u015Bnie dlatego cz\u0119sto mo\u017Cna je spotka\u0107 w \u0142azienkach, piwnicach czy kuchniach.<\/p>\r\n

Nieszczelne krany, kapi\u0105ca woda, wilgotne \u015Bcierki, a nawet doniczki z ro\u015Blinami mog\u0105 stworzy\u0107 idealne \u015Brodowisko dla karaluch\u00F3w. Insekty te potrzebuj\u0105 sta\u0142ego dost\u0119pu do wody, wi\u0119c wilgo\u0107 jest dla nich niezwykle atrakcyjna.<\/p>\r\n

Aby zniech\u0119ci\u0107 karaluchy, zadbaj o szczelno\u015B\u0107 instalacji wodnej w domu. Regularnie osuszaj wilgotne miejsca, wietrz \u0142azienk\u0119 po k\u0105pieli, nie gromad\u017A wilgotnych \u015Bcierek, a ro\u015Bliny doniczkowe podlewaj umiarkowanie, unikaj\u0105c zastoin wody w podstawkach.<\/p>\r\n

Ba\u0142agan i nieporz\u0105dek: idealne kryj\u00F3wki dla karaluch\u00F3w<\/strong><\/h2>\r\n

Karakany uwielbiaj\u0105 ciemne, ciasne przestrzenie, w kt\u00F3rych mog\u0105 si\u0119 schowa\u0107. Ba\u0142agan w domu, sterty gazet, ubra\u0144 czy karton\u00F3w to dla nich \u015Bwietne miejsca do bytowania. Pami\u0119taj, \u017Ce nieporz\u0105dek utrudnia te\u017C regularne sprz\u0105tanie, przez co \u0142atwiej o okruszki i resztki jedzenia, kt\u00F3re je zwabi\u0105.<\/p>\r\n

Regularne sprz\u0105tanie, odkurzanie, pozbywanie si\u0119 zb\u0119dnych przedmiot\u00F3w i utrzymywanie porz\u0105dku w szafkach i szuflada. Karaluchy nie lubi\u0105 jasnych, przewiewnych i czystych pomieszcze\u0144.<\/p>\r\n

Je\u015Bli mimo stosowania powy\u017Cszych zasad w twoim domu pojawi\u0142y si\u0119 karaluchy, konieczne mo\u017Ce by\u0107 zastosowanie radykalnych \u015Brodk\u00F3w. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z gotowych preparat\u00F3w w sprayu, pu\u0142apek lub trutek w \u017Celu, jednak przy du\u017Cej inwazji warto skorzysta\u0107 z pomocy profesjonalnej firmy dezynsekcyjnej, kt\u00F3ra skutecznie pozb\u0119dzie si\u0119 insekt\u00F3w z ca\u0142ego domu lub mieszkania.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: Gardenowo.pl \/ Stander.pl \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p> ", "date": 1718970960000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/8v/8v1mjt78v17e891p23a58cr1vweda8np.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-21/sam-zapraszasz-karaluchy-do-domu-te-produkty-przyciagaja-obrzydliwe-insekty/" },{ "id": 1901432, "title": "Zobacz kosmiczn\u0105 katastrof\u0119 na w\u0142asne oczy. Sprawd\u017A, jak \u015Bledzi\u0107 zderzenie planetoid", "lead": "Cho\u0107 spektakularne spotkanie planetoidy 2024 BJ z Ziemi\u0105 mamy ju\u017C za sob\u0105, to przed nami jeszcze wiele fascynuj\u0105cych wydarze\u0144 na niebosk\u0142onie. W drugiej po\u0142owie 2024 roku czeka nas potencjalne zderzenie dw\u00F3ch komet. Wydarzenie to z zapartym tchem b\u0119d\u0105 \u015Bledzi\u0107 astronomowie z ca\u0142ego \u015Bwiata.", "body": "

Kometa C\/2023 A3 na kursie kolizyjnym? <\/strong><\/h2>\r\n

Jednym z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych nadchodz\u0105cych miesi\u0119cy jest przelot komety C\/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Odkryty w lutym 2023 roku obiekt, 27 wrze\u015Bnia zbli\u017Cy si\u0119 do S\u0142o\u0144ca na rekordowo ma\u0142\u0105 odleg\u0142o\u015B\u0107 zaledwie 58 milion\u00F3w kilometr\u00F3w.<\/p>\r\n

Cho\u0107 szansa na kolizj\u0119 C\/2023 A3 z Ziemi\u0105 jest znikoma, naukowcy nie wykluczaj\u0105 mo\u017Cliwo\u015Bci zderzenia tej komety z innym obiektem. Takie kosmiczne spotkanie by\u0142oby nie lada gratk\u0105 dla badaczy, dostarczaj\u0105c cennych informacji o ewolucji ma\u0142ych cia\u0142 Uk\u0142adu S\u0142onecznego.<\/p>\r\n

Potencjalne skutki kosmicznych kolizji <\/strong><\/h2>\r\n

Zderzenia komet i planetoid, cho\u0107 spektakularne, nie stanowi\u0105 bezpo\u015Bredniego zagro\u017Cenia dla Ziemi. Niemniej jednak takie kosmiczne \u201Est\u0142uczki\u201D mog\u0105 wp\u0142ywa\u0107 na ewolucj\u0119 ma\u0142ych cia\u0142 Uk\u0142adu S\u0142onecznego i zmienia\u0107 ich orbity.<\/p>\r\n

W skrajnych przypadkach, fragmenty powsta\u0142e po kolizji mog\u0105 zosta\u0107 skierowane w stron\u0119 orbit planet, w tym Ziemi. Dlatego tak wa\u017Cne jest, by bacznie \u015Bledzi\u0107 ruchy komet i planetoid, a w razie potrzeby by\u0107 gotowym na podj\u0119cie dzia\u0142a\u0144 maj\u0105cych na celu zmian\u0119 trajektorii potencjalnie niebezpiecznych obiekt\u00F3w.<\/p>\r\n

Jak \u015Bledzi\u0107 zderzenia planetoid? <\/strong><\/h2>\r\n

Aby m\u00F3c obserwowa\u0107 zderzenia i bliskie przeloty planetoid, potrzebny jest odpowiedni sprz\u0119t astronomiczny. Najlepiej sprawdz\u0105 si\u0119 teleskopy o \u015Brednicy zwierciad\u0142a lub soczewki powy\u017Cej 200 mm, wyposa\u017Cone w kamery CCD do astrofotografii. Przydatne b\u0119d\u0105 te\u017C specjalistyczne filtry, np. kometarne czy metanowe, pozwalaj\u0105ce wydoby\u0107 wi\u0119cej szczeg\u00F3\u0142\u00F3w.<\/p>\r\n

R\u00F3wnie wa\u017Cne jest oprogramowanie do obr\u00F3bki zdj\u0119\u0107 i analizy danych. Warto zaopatrzy\u0107 si\u0119 w programy takie jak Astrometrica, Find_Orb czy MPO Canopus, kt\u00F3re u\u0142atwiaj\u0105 identyfikacj\u0119 obiekt\u00F3w i wyznaczanie ich orbit. Przydatne b\u0119d\u0105 te\u017C bazy danych, cho\u0107by Minor Planet Center, gdzie publikowane s\u0105 najnowsze obserwacje planetoid i komet. Osoby niemaj\u0105ce dost\u0119pu do zaawansowanego sprz\u0119tu te\u017C mog\u0105 do\u0142\u0105czy\u0107 do poszukiwa\u0144.<\/p>\r\n

Pomocne b\u0119d\u0105 tu programy typu Asteroid Data Hunter, pozwalaj\u0105ce analizowa\u0107 publicznie dost\u0119pne zdj\u0119cia archiwalne pod k\u0105tem nowych odkry\u0107. Warto te\u017C \u015Bledzi\u0107 specjalistyczne serwisy, np. Jet Propulsion Laboratory, gdzie publikowane s\u0105 bie\u017C\u0105ce informacje o potencjalnie niebezpiecznych obiektach.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: TwojaPogoda.pl \/ Astronomia24 \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p>", "date": 1718960400000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/c6/c67gowjzo8nqedbriyazckwiy342gnxi.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-21/zobacz-kosmiczna-katastrofe-na-wlasne-oczy-sprawdz-jak-sledzic-zderzenie-planetoid/" },{ "id": 1901430, "title": "Wybuch tych wulkan\u00F3w zmiecie nasz\u0105 cywilizacj\u0119 z powierzchni planety. Gdzie i kiedy mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do erupcji?", "lead": "Wulkany od zawsze fascynowa\u0142y i przera\u017Ca\u0142y ludzko\u015B\u0107. Te pot\u0119\u017Cne si\u0142y natury, drzemi\u0105ce pod powierzchni\u0105 naszej planety, maj\u0105 moc niszczenia ca\u0142ych miast i region\u00F3w. Cho\u0107 ich erupcje zdarzaj\u0105 si\u0119 stosunkowo rzadko, to gdy ju\u017C do nich dochodzi, konsekwencje mog\u0105 by\u0107 katastrofalne. Gdzie i kiedy mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do kolejnego wybuchu? Oto trzy wulkany, kt\u00F3re mog\u0105 realnie zagrozi\u0107 istnieniu naszej cywilizacji!", "body": "

Yellowstone: \u015Bpi\u0105cy gigant w sercu Ameryki<\/strong><\/h2>\r\n

To nie tylko jeden z najpi\u0119kniejszych park\u00F3w narodowych w Stanach Zjednoczonych, ale tak\u017Ce miejsce, pod kt\u00F3rym drzemie prawdziwa wulkaniczna bestia. Superwulkan Yellowstone, po\u0142o\u017Cony na terenie stan\u00F3w Wyoming, Montana i Idaho, jest jednym z najwi\u0119kszych i najpot\u0119\u017Cniejszych na naszej planecie. Od lat rozpala wyobra\u017Ani\u0119, a w filmie \u201E2012\u201D mogli\u015Bmy zobaczy\u0107 hipotetyczny scenariusz jego wybuchu.<\/p>\r\n

Ostatnia wielka erupcja Yellowstone mia\u0142a miejsce oko\u0142o 640 tysi\u0119cy lat temu i by\u0142a tak pot\u0119\u017Cna, \u017Ce pokry\u0142a popio\u0142em wi\u0119kszo\u015B\u0107 terytorium dzisiejszych Stan\u00F3w Zjednoczonych. Gdyby dosz\u0142o teraz do podobnego wybuchu, to konsekwencje by\u0142yby apokaliptyczne.<\/p>\r\n

Ogromne ilo\u015Bci py\u0142u i popio\u0142u zosta\u0142yby wyrzucone do atmosfery, przys\u0142aniaj\u0105c s\u0142o\u0144ce i powoduj\u0105c drastyczny spadek temperatur na ca\u0142ej p\u00F3\u0142kuli p\u00F3\u0142nocnej. Skutkiem by\u0142aby wieloletnia zima wulkaniczna, kt\u00F3ra doprowadzi\u0142aby do masowego g\u0142odu i \u015Bmierci miliard\u00F3w ludzi.<\/p>\r\n

Naukowcy uspokajaj\u0105 jednak, \u017Ce cho\u0107 Yellowstone jest stale monitorowany, to nic nie wskazuje na to, by w najbli\u017Cszym czasie mia\u0142o doj\u015B\u0107 tam do pot\u0119\u017Cnej erupcji. Nie zmienia to faktu, \u017Ce ten \u015Bpi\u0105cy gigant w sercu Ameryki pozostaje jednym z najwi\u0119kszych wulkanicznych zagro\u017Ce\u0144 dla ludzko\u015Bci.<\/p>\r\n

Campi Flegrei - pole \u015Bmierci pod Neapolem<\/strong><\/h2>\r\n

Nie jest to pojedynczy wulkan, a ca\u0142y system, kt\u00F3ry po\u0142o\u017Cony jest w po\u0142udniowych W\u0142oszech, zaledwie kilkana\u015Bcie kilometr\u00F3w od Neapolu. Pod tym g\u0119sto zaludnionym regionem, zamieszka\u0142ym przez kilka milion\u00F3w os\u00F3b drzemie prawdziwe zagro\u017Cenie.<\/p>\r\n

W ci\u0105gu ostatnich kilku miesi\u0119cy w okolicach Campi Flegrei odnotowano ponad tysi\u0105c niewielkich trz\u0119sie\u0144 ziemi. Cho\u0107 jak na razie nie dosz\u0142o do erupcji, to naukowcy z niepokojem obserwuj\u0105 rosn\u0105c\u0105 aktywno\u015B\u0107 tego wulkanu. Ostatni powa\u017Cny wybuch mia\u0142 tu miejsce w 1538 roku, ale badania geologiczne dowodz\u0105, \u017Ce w przesz\u0142o\u015Bci dochodzi\u0142o w tym miejscu do o wiele pot\u0119\u017Cniejszych erupcji.<\/p>\r\n

Gdyby Campi Flegrei wybuch\u0142y z pe\u0142n\u0105 moc\u0105, skutki by\u0142yby katastrofalne. Ogromna ilo\u015B\u0107 lawy, popio\u0142\u00F3w i py\u0142\u00F3w pokry\u0142aby g\u0119sto zaludnione tereny wok\u00F3\u0142 Neapolu, powoduj\u0105c ogromne zniszczenia i zabijaj\u0105c setki tysi\u0119cy ludzi. Co gorsza, chmura py\u0142u wulkanicznego rozprzestrzeni\u0142aby si\u0119 nad ca\u0142\u0105 Europ\u0105, zaburzaj\u0105c komunikacj\u0119 lotnicz\u0105 i powoduj\u0105c powa\u017Cne problemy gospodarcze na ca\u0142ym kontynencie.<\/p>\r\n

Cho\u0107 wi\u0119kszo\u015B\u0107 ekspert\u00F3w uwa\u017Ca, \u017Ce bezpo\u015Brednie ryzyko pot\u0119\u017Cnej erupcji Campi Flegrei jest obecnie niewielkie, to ten wulkaniczny kompleks pozostaje pod sta\u0142\u0105 obserwacj\u0105 naukowc\u00F3w jako jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. Dla nas to o tyle istotne, \u017Ce Warszaw\u0119 od Neapolu dzieli zaledwie 1500 kilometr\u00F3w. Oznacza to, \u017Ce zagro\u017Cenie jest dla naszego kraju wi\u0119cej ni\u017C realne.<\/p>\r\n

Krakatau - wulkaniczny zab\u00F3jca z Indonezji<\/strong><\/h2>\r\n

Krakatau to wulkaniczna wyspa po\u0142o\u017Cona w cie\u015Bninie Sunda mi\u0119dzy Jaw\u0105 a Sumatr\u0105 w Indonezji. Ten z pozoru niewielki wulkan zyska\u0142 niechlubn\u0105 s\u0142aw\u0119 za spraw\u0105 pot\u0119\u017Cnej erupcji z 1883 roku, kt\u00F3ra by\u0142a jednym z najbardziej niszczycielskich wybuch\u00F3w w historii ludzko\u015Bci.<\/p>\r\n

Erupcja ta by\u0142a tak pot\u0119\u017Cna, \u017Ce d\u017Awi\u0119k eksplozji by\u0142 s\u0142yszalny w promieniu ponad 4800 kilometr\u00F3w! Pot\u0119\u017Cna fala tsunami, wywo\u0142ana wybuchem, zabi\u0142a ponad 36 tysi\u0119cy ludzi na okolicznych wyspach, a do atmosfery zosta\u0142y wyrzucone ogromne ilo\u015Bci py\u0142\u00F3w, kt\u00F3re przez wiele miesi\u0119cy utrzymywa\u0142y si\u0119 w stratosferze, powoduj\u0105c spektakularne zachody s\u0142o\u0144ca na ca\u0142ym \u015Bwiecie.<\/p>\r\n

Cho\u0107 od tamtej apokaliptycznej erupcji min\u0119\u0142o ju\u017C ponad 140 lat, to Krakatau wci\u0105\u017C pozostaje aktywnym wulkanem. Mniejsze erupcje zdarzaj\u0105 si\u0119 tam regularnie, a naukowcy uwa\u017Cnie monitoruj\u0105 aktywno\u015B\u0107 sejsmiczn\u0105 w tym rejonie. Gdyby dosz\u0142o do powt\u00F3rki z 1883 roku, skutki by\u0142yby jeszcze bardziej tragiczne, bior\u0105c pod uwag\u0119 g\u0119sto\u015B\u0107 zaludnienia wsp\u00F3\u0142czesnej Indonezji.<\/p>\r\n

Krakatau, razem z dziesi\u0105tkami innych aktywnych wulkan\u00F3w Indonezji, jest cz\u0119\u015Bci\u0105 tzw. pacyficznego pier\u015Bcienia ognia: strefy wzmo\u017Conej aktywno\u015Bci sejsmicznej i wulkanicznej otaczaj\u0105cej Ocean Spokojny. To w\u0142a\u015Bnie tam znajduje si\u0119 wi\u0119kszo\u015B\u0107 najbardziej niebezpiecznych wulkan\u00F3w na naszej planecie, kt\u00F3re w ka\u017Cdej chwili mog\u0105 si\u0119 przebudzi\u0107.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: TheWeek.com \/ NBCNews \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p>", "date": 1718953200000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/jv/jvq3uzzc6oed1qgx5dvgf1chnq37vydh.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-21/wybuch-tych-wulkanow-zmiecie-nasza-cywilizacje-z-powierzchni-planety-gdzie-i-kiedy-moze-dojsc-do-erupcji/" },{ "id": 1901369, "title": "Czy grozi nam kosmiczna katastrofa? S\u0142ynna kometa zmierza ku Ziemi", "lead": "Naukowcy z ca\u0142ego \u015Bwiata bacznie obserwuj\u0105 komet\u0119 C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, kt\u00F3ra w 2024 roku niebezpiecznie zbli\u017Cy si\u0119 do naszej planety. Cho\u0107 szanse na kolizj\u0119 s\u0105 niewielkie, to jednak istniej\u0105. Czy grozi nam kosmiczna katastrofa? Sprawdzamy, jakie s\u0105 najnowsze prognozy dotycz\u0105ce trajektorii lotu tego fascynuj\u0105cego obiektu.", "body": "

Sk\u0105d pochodzi kometa C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS?<\/strong><\/h2>\r\n

To kosmiczna \u201E\u015Bwie\u017Cynka\u201D, kt\u00F3ra zosta\u0142a odkryta 22 lutego 2023 roku przez system teleskop\u00F3w ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) w Po\u0142udniowej Afryce. Pocz\u0105tkowo s\u0105dzono, \u017Ce jest to asteroida, jednak dalsze obserwacje wykaza\u0142y, \u017Ce obiekt posiada charakterystyczn\u0105 kom\u0119 i warkocz, typowe dla komet.<\/p>\r\n

Naukowcy ustalili, \u017Ce C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS przybywa do nas z Ob\u0142oku Oorta: sferycznej chmury sk\u0142adaj\u0105cej si\u0119 z miliard\u00F3w komet, otaczaj\u0105cej Uk\u0142ad S\u0142oneczny. Oznacza to, \u017Ce jest to jej pierwsza wizyta w pobli\u017Cu S\u0142o\u0144ca. Takie \u201Enowe\u201D komety cz\u0119sto zaskakuj\u0105 astronom\u00F3w swoim zachowaniem, poniewa\u017C zawieraj\u0105 du\u017Co lotnych substancji, kt\u00F3re pod wp\u0142ywem ciep\u0142a gwa\u0142townie sublimuj\u0105.<\/p>\r\n

Czy kometa C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS uderzy w Ziemi\u0119?<\/strong><\/h2>\r\n

Wed\u0142ug aktualnych oblicze\u0144 kometa C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS zbli\u017Cy si\u0119 do S\u0142o\u0144ca 27 wrze\u015Bnia 2024 roku na odleg\u0142o\u015B\u0107 zaledwie 58 milion\u00F3w kilometr\u00F3w, czyli mniej wi\u0119cej tyle, ile wynosi \u015Brednia odleg\u0142o\u015B\u0107 Merkurego od naszej gwiazdy. Dwa tygodnie p\u00F3\u017Aniej, 12 pa\u017Adziernika, przeleci w pobli\u017Cu Ziemi, w odleg\u0142o\u015Bci oko\u0142o 71 milion\u00F3w kilometr\u00F3w.<\/p>\r\n

Cho\u0107 mo\u017Ce si\u0119 wydawa\u0107, \u017Ce to bezpieczny dystans, naukowcy nie wykluczaj\u0105 mo\u017Cliwo\u015Bci zderzenia. Szacuje si\u0119, \u017Ce prawdopodobie\u0144stwo kolizji wynosi oko\u0142o 1 do 560. To niewiele, ale wystarczaj\u0105co du\u017Co, by wzbudzi\u0107 czujno\u015B\u0107 specjalist\u00F3w z agencji kosmicznych. NASA umie\u015Bci\u0142a nawet C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS na li\u015Bcie obiekt\u00F3w potencjalnie niebezpiecznych dla naszej planety.<\/p>\r\n

Jakie by\u0142yby skutki uderzenia C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS w Ziemi\u0119?<\/strong><\/h2>\r\n

\u015Arednica tej komety to oko\u0142o dw\u00F3ch kilometr\u00F3w. Cho\u0107 w skali kosmicznej to niewiele, uderzenie takiego obiektu w nasz\u0105 planet\u0119 mia\u0142oby katastrofalne skutki. Wyzwolon\u0105 wtedy energi\u0119 mo\u017Cna by przyr\u00F3wna\u0107 do si\u0142y wybuchu tysi\u0119cy bomb atomowych.<\/p>\r\n

Zderzenie spowodowa\u0142oby pot\u0119\u017Cne trz\u0119sienia ziemi, tsunami i po\u017Cary na ogromn\u0105 skal\u0119. W atmosfer\u0119 zosta\u0142yby wyrzucone miliardy ton py\u0142u, przes\u0142aniaj\u0105c S\u0142o\u0144ce na wiele miesi\u0119cy, by\u0107 mo\u017Ce i lat. Nast\u0105pi\u0142aby tzw. impaktowa zima, prowadz\u0105ca do za\u0142amania globalnego ekosystemu. Naukowcy szacuj\u0105, \u017Ce w wyniku takiej katastrofy mog\u0142aby wygin\u0105\u0107 nawet po\u0142owa populacji ludzkiej.<\/p>\r\n

Niebezpieczne mo\u017Ce by\u0107 te\u017C p\u00F3\u017Aniejsze \u201Ezderzenie si\u0119\u201D naszej planety z ogonem komety. Mo\u017Ce to doprowadzi\u0107 do globalnych zaburze\u0144 w systemach \u0142\u0105czno\u015Bci czy nawet do radykalnej zmiany warunk\u00F3w pogodowych na ca\u0142ej Ziemi. Co gorsza, takiego scenariusza nie mo\u017Cna wykluczy\u0107!<\/p>\r\n

Zobacz te\u017C: Jak zako\u0144czy si\u0119 \u017Cycie na Ziemi? Oto trzy potencjalne scenariusze.<\/a><\/strong><\/p>\r\n

Astronomowie bardzo uwa\u017Cnie obserwuj\u0105 C\/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, by w razie potrzeby podj\u0105\u0107 odpowiednie dzia\u0142ania. Ludzko\u015B\u0107 dysponuje ju\u017C technologiami, kt\u00F3re potencjalnie mog\u0142yby zmieni\u0107 tor lotu niebezpiecznego obiektu, cho\u0107 jak na razie nie zosta\u0142y one przetestowane w praktyce. Miejmy nadziej\u0119, \u017Ce nigdy nie b\u0119dziemy musieli z nich skorzysta\u0107.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: NASA \/ NYpost.com \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p> ", "date": 1718892000000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/r5/r5m1grpmbmkaam1t637sjraaxae248cy.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-20/czy-grozi-nam-kosmiczna-katastrofa-slynna-kometa-zmierza-ku-ziemi/" },{ "id": 1901340, "title": "To najbardziej jadowity w\u0105\u017C w Polsce. Jak chroni\u0107 si\u0119 przed uk\u0105szeniem gada?", "lead": "\u017Bmija zygzakowata to jedyny jadowity w\u0105\u017C wyst\u0119puj\u0105cy naturalnie w Polsce. Cho\u0107 zwykle stara si\u0119 unika\u0107 ludzi, zdarza si\u0119, \u017Ce mo\u017Cna j\u0105 spotka\u0107 w ogrodzie czy na dzia\u0142ce. Jej jad mo\u017Ce by\u0107 niebezpieczny szczeg\u00F3lnie dla dzieci i os\u00F3b starszych. Dlatego warto wiedzie\u0107, jak skutecznie odstraszy\u0107 \u017Cmij\u0119 z posesji oraz jak post\u0105pi\u0107 w przypadku uk\u0105szenia. W tym artykule podpowiadamy, jakie kroki podj\u0105\u0107, by zminimalizowa\u0107 ryzyko spotkania z tym niezwyk\u0142ym, ale potencjalnie gro\u017Anym gadem.", "body": "

\u017Bmija zygzakowata - rozpoznanie i wyst\u0119powanie <\/strong><\/h2>\r\n

\u017Bmija zygzakowata osi\u0105ga zwykle d\u0142ugo\u015B\u0107 50-100 cm. Jej cia\u0142o pokryte jest \u0142uskami w kolorze od szarego przez br\u0105zowy po miedziany, wzd\u0142u\u017C grzbietu biegnie charakterystyczny ciemny zygzak. G\u0142owa jest wyra\u017Anie tr\u00F3jk\u0105tna, szersza od szyi, z pionowymi \u017Arenicami oczu. Co ciekawe, to jedyny w\u0105\u017C wyst\u0119puj\u0105cy naturalnie w Polsce, kt\u00F3ry ma tak u\u0142o\u017Cone \u017Arenice. \u0141uski na g\u0142owie tworz\u0105 wz\u00F3r przypominaj\u0105cy liter\u0119 X lub Y.<\/p>\r\n

\u017Bmija zygzakowata wyst\u0119puje na terenie ca\u0142ej Polski. Preferuje tereny podmok\u0142e: wilgotne \u0142\u0105ki, torfowiska, obrze\u017Ca las\u00F3w. Cz\u0119sto mo\u017Cna j\u0105 spotka\u0107 wygrzewaj\u0105c\u0105 si\u0119 na nas\u0142onecznionych polanach, w\u015Br\u00F3d kamieni i g\u0119stych zaro\u015Bli. Jest aktywna od marca do pa\u017Adziernika, zim\u0119 sp\u0119dza w kryj\u00F3wkach pod ziemi\u0105.<\/p>\r\n

Jak odstraszy\u0107 \u017Cmij\u0119 z ogrodu?<\/strong><\/h2>\r\n

Najlepszym sposobem na unikni\u0119cie spotkania ze \u017Cmij\u0105 jest zadbanie, by ogr\u00F3d nie stanowi\u0142 dla niej atrakcyjnego siedliska. Lubi\u0105 one g\u0119ste zaro\u015Bla, wysokie trawy i sterty kamieni, gdzie mog\u0105 si\u0119 ukry\u0107. Regularne koszenie trawnika, przycinanie krzew\u00F3w i usuwanie zalegaj\u0105cych ga\u0142\u0119zi znacznie zmniejszy ryzyko, \u017Ce gad zamieszka na posesji.<\/p>\r\n

Warto te\u017C rozwa\u017Cy\u0107 monta\u017C specjalnych odstraszaczy ultrad\u017Awi\u0119kowych. Emituj\u0105 one wibracje, kt\u00F3re s\u0105 dla tych gad\u00F3w dra\u017Cni\u0105ce, wi\u0119c unikaj\u0105 one miejsc, gdzie te si\u0119 znajduj\u0105. Dobrym rozwi\u0105zaniem jest te\u017C rozsypanie wok\u00F3\u0142 ogrodu substancji dra\u017Cni\u0105cych w\u0119ch gad\u00F3w, np. naftaliny.<\/p>\r\n

Je\u015Bli zauwa\u017Cymy \u017Cmij\u0119 na dzia\u0142ce, nie pr\u00F3bujmy \u0142apa\u0107 jej sami. Najlepiej wezwa\u0107 odpowiednie s\u0142u\u017Cby - stra\u017C miejsk\u0105, stra\u017C po\u017Carn\u0105 lub herpetologa, kt\u00F3rzy bezpiecznie przenios\u0105 w\u0119\u017Ca w inne miejsce. Pami\u0119tajmy, \u017Ce \u017Cmija jest w Polsce pod ochron\u0105 i nie wolno jej zabija\u0107!<\/p>\r\n

Uk\u0105szenie przez \u017Cmij\u0119: podpowiadamy jak si\u0119 zachowa\u0107<\/strong><\/h2>\r\n

Przyjmuje si\u0119, \u017Ce w\u0105\u017C ten atakuje wy\u0142\u0105cznie w samoobronie, gdy czuje si\u0119 zagro\u017Cony. Je\u015Bli dosz\u0142o do uk\u0105szenia, przede wszystkim starajmy si\u0119 zachowa\u0107 spok\u00F3j. Panika przyspiesza kr\u0105\u017Cenie i rozprzestrzenianie si\u0119 jadu. Miejsce uk\u0105szenia mo\u017Cna rozpozna\u0107 po dw\u00F3ch punktowych rankach, w odleg\u0142o\u015Bci ok. 1 cm od siebie.<\/p>\r\n

Pozosta\u0142e objawy to m.in.:
\u25CF silny, narastaj\u0105cy b\u00F3l wok\u00F3\u0142 miejsca uk\u0105szenia,
\u25CF szybko powi\u0119kszaj\u0105cy si\u0119 obrz\u0119k,
\u25CF zaczerwienienie i zasinienie sk\u00F3ry,
\u25CF tkliwo\u015B\u0107 i pieczenie w miejscu uk\u0105szenia,
\u25CF krwawienie lub s\u0105czenie si\u0119 surowiczej wydzieliny z rany,
\u25CF powi\u0119kszenie okolicznych w\u0119z\u0142\u00F3w ch\u0142onnych,
\u25CF nudno\u015Bci, wymioty, b\u00F3le brzucha, biegunka,
\u25CF zawroty i b\u00F3le g\u0142owy,
\u25CF gor\u0105czka,
\u25CF przyspieszenie t\u0119tna,
\u25CF zaburzenia rytmu serca widoczne w EKG,
\u25CF obrz\u0119k p\u0142uc, czasem z towarzysz\u0105cym krwotokiem,
\u25CF dezorientacja,
\u25CF wzmo\u017Cona potliwo\u015B\u0107 i pragnienie.<\/p>\r\n

U os\u00F3b uczulonych na sk\u0142adniki jadu, opr\u00F3cz bezpo\u015Bredniego dzia\u0142ania toksycznego, mo\u017Ce doj\u015B\u0107 do reakcji alergicznej: od pokrzywki, przez obrz\u0119k krtani a\u017C do wstrz\u0105su anafilaktycznego.<\/p>\r\n

Nale\u017Cy jak najszybciej unieruchomi\u0107 uk\u0105szon\u0105 ko\u0144czyn\u0119, utrzymuj\u0105c j\u0105 poni\u017Cej poziomu serca, by spowolni\u0107 przep\u0142yw jadu. Ran\u0119 trzeba szybko zdezynfekowa\u0107 i zabezpieczy\u0107 ja\u0142owym opatrunkiem. Wbrew obiegowym opiniom nie nale\u017Cy wysysa\u0107 jadu, nacina\u0107 rany ani zak\u0142ada\u0107 opaski uciskowej takie dzia\u0142ania s\u0105 nieskuteczne i mog\u0105 pogorszy\u0107 stan poszkodowanego.<\/p>\r\n

Ka\u017Cdorazowo po uk\u0105szeniu przez \u017Cmij\u0119 konieczny jest kontakt z lekarzem. Nawet je\u015Bli pocz\u0105tkowo wyst\u0119puj\u0105 tylko \u0142agodne objawy, pacjent powinien pozosta\u0107 pod obserwacj\u0105 przez minimum 24 godziny. W ci\u0119\u017Cszych przypadkach konieczne mo\u017Ce by\u0107 podanie surowicy.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: pacjent.gov.pl \/ gorydlaciebie.pl \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p> ", "date": 1718883000000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/gu/gu82nzcr3dmfoc5gpcw3krcwpzih3skv.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-20/to-najbardziej-jadowity-waz-w-polsce-jak-chronic-sie-przed-ukaszeniem-gada/" },{ "id": 1901338, "title": "Islandzkie wulkany - czy zepsuj\u0105 nam wakacje w 2024 roku?", "lead": "Islandia, wyspa po\u0142o\u017Cona na styku dw\u00F3ch p\u0142yt tektonicznych, znana jest z aktywno\u015Bci wulkanicznej. W ostatnich miesi\u0105cach dosz\u0142o tam do kilku erupcji, kt\u00F3re wp\u0142yn\u0119\u0142y na ruch lotniczy w Europie. Czy tegoroczne wakacje mog\u0105 by\u0107 zagro\u017Cone przez kolejne wybuchy? Sprawd\u017Amy, co m\u00F3wi\u0105 na ten temat eksperci.", "body": "

Aktywne wulkany Islandii: zagro\u017Cenie, kt\u00F3rego nie mo\u017Cna bagatelizowa\u0107 <\/strong><\/h2>\r\n

Na Islandii znajduje si\u0119 ponad 30 aktywnych system\u00F3w wulkanicznych, z czego kilka stanowi potencjalne zagro\u017Cenie dla Europy. Do najbardziej znanych nale\u017C\u0105:
\u25CF Grimsvotn (isl. Gr\u00EDmsv\u00F6tn) - najaktywniejszy islandzki wulkan, kt\u00F3ry wybucha \u015Brednio co 5-10 lat. Ostatnia erupcja mia\u0142a miejsce w 2011 roku i spowodowa\u0142a zak\u0142\u00F3cenia w ruchu lotniczym.
\u25CF Hekla - jeden z najbardziej nieprzewidywalnych wulkan\u00F3w, kt\u00F3rego erupcje nast\u0119puj\u0105 w nieregularnych odst\u0119pach czasu. Ostatni wybuch nast\u0105pi\u0142 w 2000 roku.
\u25CF Katla - ukryty pod lodowcem wulkan, kt\u00F3ry wybucha \u015Brednio co 40-80 lat. Ostatnia du\u017Ca erupcja mia\u0142a miejsce w 1918 roku, wi\u0119c kolejna jest spodziewana w najbli\u017Cszych latach.
\u25CF Bardarbunga (isl.B\u00E1r\u00F0arbunga) - rozleg\u0142y system wulkaniczny, kt\u00F3rego ostatnia erupcja w 2014 roku trwa\u0142a p\u00F3\u0142 roku i utworzy\u0142a najwi\u0119ksze pole lawowe od czasu osadnictwa na Islandii.<\/p>\r\n

Niedawne erupcje na Islandii i ich konsekwencje<\/strong><\/h2>\r\n

W ostatnich miesi\u0105cach Islandia do\u015Bwiadczy\u0142a kilku erupcji wulkanicznych, kt\u00F3re mia\u0142y wp\u0142yw na ruch lotniczy w Europie. W grudniu 2023 roku dosz\u0142o do wybuchu w systemie Sundhnukagigar na p\u00F3\u0142wyspie Reykjanes. Erupcja trwa\u0142a kilka tygodni i spowodowa\u0142a emisj\u0119 znacznych ilo\u015Bci dwutlenku siarki, kt\u00F3ry dotar\u0142 nad kontynent.<\/p>\r\n

Kolejna nast\u0105pi\u0142a w marcu 2024 roku w tym samym rejonie. Tym razem wulkan by\u0142 aktywny przez ponad dwa tygodnie, a chmura gaz\u00F3w wulkanicznych rozprzestrzeni\u0142a si\u0119 nad p\u00F3\u0142nocn\u0105 Europ\u0105. Cho\u0107 erupcje te nie spowodowa\u0142y powa\u017Cnych utrudnie\u0144 w podr\u00F3\u017Cowaniu, to pokaza\u0142y, \u017Ce islandzkie wulkany wci\u0105\u017C stanowi\u0105 spore zagro\u017Cenie.<\/p>\r\n

Najbardziej dotkliwym przyk\u0142adem wp\u0142ywu islandzkiego wulkanizmu na Europ\u0119 by\u0142a erupcja Eyjafjallajokull w 2010 roku. Chmura py\u0142u wulkanicznego sparali\u017Cowa\u0142a ruch lotniczy na kilka tygodni, powoduj\u0105c ogromne straty ekonomiczne i utrudnienia dla podr\u00F3\u017Cnych. Cho\u0107 od tego czasu systemy monitoringu i reagowania zosta\u0142y ulepszone, to ryzyko podobnego scenariusza wci\u0105\u017C istnieje.<\/p>\r\n

Czy islandzkie wulkany zepsuj\u0105 nam tegoroczne lato?<\/strong><\/h2>\r\n

Eksperci uspokajaj\u0105, \u017Ce prawdopodobie\u0144stwo powa\u017Cnych erupcji w najbli\u017Cszych miesi\u0105cach jest niewielkie, jednak kilka wulkan\u00F3w znajduje si\u0119 pod baczn\u0105 obserwacj\u0105 naukowc\u00F3w.<\/p>\r\n

Jednym z nich jest Grimsvotn, kt\u00F3rego ostatnia erupcja mia\u0142a miejsce 11 lat temu. Wulkan ten charakteryzuje si\u0119 do\u015B\u0107 regularnymi wybuchami, wi\u0119c kolejny jest spodziewany w bliskiej przysz\u0142o\u015Bci, jednak precyzyjne przewidzenie daty erupcji nie jest mo\u017Cliwe.<\/p>\r\n

Niepok\u00F3j budzi tak\u017Ce Hekla, kt\u00F3ry w przesz\u0142o\u015Bci wybucha\u0142 cz\u0119sto bez wyra\u017Anych znak\u00F3w ostrzegawczych. Ostatnia erupcja mia\u0142a miejsce 24 lata temu, co jest najd\u0142u\u017Cszym okresem spoczynku w znanej historii tego wulkanu. Naukowcy bacznie monitoruj\u0105 jego aktywno\u015B\u0107 sejsmiczn\u0105 i deformacje terenu.<\/p>\r\n

Katla, cho\u0107 uznawana za \u201Etykaj\u0105c\u0105 bomb\u0119 zegarow\u0105\u201D, nie wykazuje obecnie niepokoj\u0105cych symptom\u00F3w. Jej ostatnie wybuchy nast\u0119powa\u0142y w odst\u0119pach 40-80 lat, wi\u0119c kolejna du\u017Ca erupcja jest nieunikniona w d\u0142u\u017Cszej perspektywie czasowej. Sporo wskazuje jednak na to, \u017Ce w przypadku tego wulkanu ryzyko wybuchu latem 2024 roku ryzyko jest co najwy\u017Cej umiarkowane.<\/p>\r\n

Cho\u0107 nie mo\u017Cna ca\u0142kowicie wykluczy\u0107 wielkiej erupcji wulkanicznej na Islandii podczas tegorocznych wakacji, to prawdopodobie\u0144stwo powa\u017Cnych utrudnie\u0144 w podr\u00F3\u017Cowaniu szacowane jest jako niewielkie. Tamtejsze s\u0142u\u017Cby monitoruj\u0105 aktywno\u015B\u0107 sejsmiczn\u0105 i s\u0105 przygotowane na r\u00F3\u017Cne scenariusze.<\/p>\r\n

Faktem jest jednak, \u017Ce tury\u015Bci powinni \u015Bledzi\u0107 komunikaty i liczy\u0107 si\u0119 z mo\u017Cliwo\u015Bci\u0105 rewizji plan\u00F3w urlopowych.<\/p>\r\n

\u0179r\u00F3d\u0142o: Vedur.is \/ opracowanie w\u0142asne.<\/p> ", "date": 1718874000000, "thumbnail_url": "https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/2m/2mwyq84krhahmrna4qkjneqnkyf56fa9.jpg", "url": "https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2024-06-20/islandzkie-wulkany-czy-zepsuja-nam-wakacje-w-2024-roku/" }] }