FacebookTwitterYouTubeIstagramRSS

Jakość powietrza dla miast

    prognoza polsat news

    Legenda

    Polski indeks jakości powietrza jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych niezweryfikowanych danych o dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3) ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na danej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego dla województwa. W okresie jesienno-zimowym największe zagrożenie stanowi przeważnie pył zawieszony PM2,5/PM10, a w okresie wiosenno-letnim niebezpieczny jest z kolei ozon przygruntowy.