Facebook Twitter YouTube Flickr

Polityka prywatności

Cyfrowy Polsat S.A. jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.

Administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie Cyfrowy Polsat S.A. w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a.

Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Cyfrowy Polsat należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji telefonicznie 48 22 426 19 30 lub na adres e-mail: tpest@cyfrowypolsat.pl

Cel dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o Użytkownikach (dalej jako „Użytkownicy”) serwisu www.twojapogoda.pl (dalej jako „Serwis”) oraz aplikacji Twoja Pogoda (dalej jako „Aplikacja”).

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Cyfrowy Polsat wyłącznie w celu świadczenia usług objętych ofertą Cyfrowego Polsatu, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez Cyfrowy Polsat. Użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych zasobów Serwisu w sposób anonimowy.

Podanie danych osobowych może być niezbędne w celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji
Cyfrowy Polsat w Serwisie oraz Aplikacji zbiera następujące dane osobowe Użytkowników:

a) imię i nazwisko,
b) nick,
c) adres e-mail,
d) nr telefonu,
e) IP komputera.

Serwis www.twojapogoda.pl używa narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania przez Użytkowników z naszych stron. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują m.in. pliki cookies (opisane poniżej). Podczas wizyty Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące m.in. preferowanych treści oraz reklam.
W przypadku Aplikacji w celu uzyskania dostępu do usługi konieczne jest wyrażenie zezwoleń.
Aplikacja pobierana ze Sklepu Play przed zainstalowaniem prosi o udzielenie jej następujących zezwoleń:
- Lokalizacja - przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci), dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci);
- Połączenia - odczytywanie stanu, numeru telefonu i informacji o telefonie;
- SMS - odbieranie wiadomości tekstowych (SMS-ów), wysyłanie wiadomości SMS;
- Pamięć urządzenia - odczytywanie zawartości pamięci USB, modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB.
Udzielenie powyższych zezwoleń jest niezbędne w celu uzyskania pełnego dostępu do oferty zawartej w Serwisie i Aplikacji.

Statystyki w Aplikacji

Podczas używania Aplikacji automatycznie mogą być zbierane następujące dane:


- czas, w którym używana jest Aplikacja,
- nazwa, wersja i ID Aplikacji,
- nazwa i numer systemu operacyjnego, 
- nazwa urządzenia, 
- CPU, ilość RAM i miejsca na dysku,
- zrzuty wątków - nazwy metod,
- czy urządzenie działa w tle,
- orientacje urządzenia,
- poziom i stan baterii.

 

Powyższe dane mogą być użyte w celu wykonania statystyk odwiedzin oraz analizy wykorzystania Aplikacji przez Użytkowników celem podwyższenia jej funkcjonalności.

Pliki Cookies

W trakcie korzystania z usług Cyfrowego Polsatu na urządzeniach Użytkowników zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Cyfrowy Polsat używa sytemu Google Analytics oraz innych narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania Użytkowników z naszych usług. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie świadczonych usług. Narzędzia te wykorzystują właśnie pliki cookies.
Dane zbierane w plikach cookies są anonimowe i nie służą do pozyskiwania danych z pamięci urządzenia Użytkowników, ani ich adresów e-mail lub innych danych osobowych. 
Informacje zawarte w plikach cookies (dotyczy także adresu IP Użytkownika) są przesyłane do Google, gdzie są wykorzystywane do analizy ruchu Użytkowników. Cyfrowy Polsat nigdy nie użyje wspomnianych wyżej narzędzi analitycznych (nie pozwoli na to również osobom trzecim) w celu śledzenia lub zbierania danych osobowych osób korzystających z usług Cyfrowego Polsatu. Google nie będzie łączyć ani próbować łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi Użytkownika urządzenia.

Dane podawane przy płatnościach

Podczas dokonywania płatności konieczne jest podanie danych wymaganych przez operatora płatności.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie płatności jest operator użytego systemu płatności, w związku z tym zasady postępowania z danymi podawanymi w trakcie zakupu będą regulować dokumenty partnerów (regulaminy korzystania z usług, polityki prywatności).

Wykorzystywanie danych

Dane Użytkowników wykorzystywane są w celu: umożliwienia dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu www.twojapogoda.pl oraz Aplikacji, badania preferencji Użytkowników, personalizacji prezentowanych przez nas materiałów oraz reklam, podniesienia jakości świadczonych usług, umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych produktów własnych administratora danych lub firm trzecich pod warunkiem wyrażenie zgody przez Użytkownika na tego typu działania.
Co do zasady Cyfrowy Polsat nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę lub odbędzie się to na żądanie uprawnionych organów.
Cyfrowy Polsat może ujawniać zbiorcze zestawienia statystyczne, jednak dane te nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Kontakt z Użytkownikiem

Cyfrowy Polsat może kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, a także telefonicznie (jeśli Użytkownik podał numer telefonu). Informacje otrzymywane od Cyfrowego Polsatu mogą mieć charakter informacyjny (np. odpowiedź na zadane pytanie, informacja o dokonanej płatności), a także marketingowy dotyczący produktów własnych administratora danych lub firm trzecich (jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę).

Zmiana danych osobowych

W oparciu o art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy przysługuje Państwu również prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Państwa danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Danych podanych w trakcie transakcji zakupu dostępu do pełnej oferty w Aplikacji nie można zmieniać ani usuwać.

Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W celu zabezpieczenia systemu informatycznego Cyfrowego Polsatu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on specjalistycznymi systemami bezpieczeństwa wystawionymi na styku z siecią Internet.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników zabezpieczone były przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada ograniczona liczba pracowników spółki Cyfrowy Polsat S.A. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Słownik przydatnych pojęć: 

  • pliki cookie – więcej o plikach cookies przeczytasz poniżej
  • adres IP – unikatowy numer, liczba, przypisana do urządzeń podłączonych do Internetu; numer IP może być stały (przypisany trwale do danego urządzenia) lub dynamiczny (zmieniający się wraz z każdym połączeniem).
  • Pojęcia dotyczące cookies.

Co to są cookies?
Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe zaszyte w Aplikacji i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniach mobilnych oraz komputerach osobistych. Dzięki nim możliwe jest dostarczenie wysokiej jakości usługi w stosowanym modelu biznesowym i usprawniają korzystanie z niej. Pliki te identyfikują Użytkownika przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem lub w celu dostarczenia spersonalizowanych informacji. Pliki cookies stosowane w usługach Cyfrowego Polsatu są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookie trzymane są tylko te dane, które dana Aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp. Nie są w nich zatem przechowywane np. dane zewnętrzne dotyczące innych Aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies.
Zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usługi oferowanej przez Cyfrowy Polsat. Stosowanie plików cookies jest bowiem niezbędne do dostarczenia usług w przyjętym modelu biznesowym. W przypadku usług cyfrowego Polsatu na takich urządzeniach jak urządzenia mobilne i inne platformy, akceptacja stosowania plików cookies jest niezbędnym warunkiem do umożliwienia dostarczenia usługi.

Jakie cookies stosuje Cyfrowy Polsat?
Pliki cookie używane przez Cyfrowy Polsat zostały podzielone na kategorie: sesyjne pliki cookies, trwałe pliki cookies, zewnętrzne pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies.
To niezbędne pliki cookie, które umożliwiają poruszanie się w obrębie Aplikacji i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane one są w ramach jednej sesji. Służą one do:
- identyfikacji Użytkownika jako zalogowanego,
- zagwarantowania połączenia z odpowiednim serwisem w Aplikacji, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu Aplikacji.

Trwałe pliki cookies.
Trwałe pliki cookies to takie, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na urządzeniu. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z Aplikacji, w tym dane na temat ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszej usługi. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania Aplikacji, rozpoznania zainteresowań osób odwiedzających i mierzenia skuteczności reklam. Używamy ich do:
- zdobywania statystyk na temat sposobu korzystania z naszej Aplikacji,
- sprawdzania skuteczności naszych reklam,
- usprawniania działania naszej Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów,
- zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących Aplikacji, rozmiaru tekstu, preferencji kolorów,
- pokazywania Użytkownikom, że są zalogowani w naszej Aplikacji,
- wymiany informacji z naszymi partnerami w celu świadczenia usług w naszej Aplikacji. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są stosowane do innych celów.

Zewnętrzne pliki cookies.
Zewnętrzne pliki cookies to pliki umożliwiające współpracę z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Wśród nich są cookies badawcze dostarczające systemom analitycznym dane o popularności usługi. Są to też pliki związane z takimi usługami, jak przycisk 'Like' czyk 'Share'. Zewnętrzne pliki cookies stosowane przez Sirocco Mobile służą do:
- połączenia z serwisami społecznościowymi (np. Facebook), które następnie mogą stosować informacje dotyczące odwiedzin poszczególnych Użytkowników do profilowania reklam na innych stronach internetowych,
- dostarczania firmom badawczym danych o ruchu w Aplikacji,
- dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych Użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować Użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Pliki cookies zbierane są przez Cyfrowy Polsat w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, 04-028 Warszawa.

 

prognoza polsat news

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania serwisu.
Dowiedz się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Polityka cookies